ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intolerably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intolerably, -intolerably-

*intolerably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intolerably (adv.) อย่างเหลือที่จะทนได้ See also: อย่างเต็มทน Syn. unbearably Ops. tolerably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลือทน (adv.) intolerably See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน

*intolerably* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欺人太甚[qī rén tài shèn, ㄑㄧ ㄖㄣˊ ㄊㄞˋ ㄕㄣˋ, 欺人太甚] to bully intolerably (成语 saw)

*intolerably* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลืออด[adv.] (leūa-ǿt) EN: unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly FR:
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intolerably*
Back to top