ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insist, -insist-

*insist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insist (vi.) ยืนยัน See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
insist on (phrv.) ยืนยันในเรื่อง See also: ยืนกรานในเรื่อง Syn. insist upon
insist upon (phrv.) ยืนยันในเรื่อง See also: ยืนกรานในเรื่อง Syn. insist on
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
insistency (n.) การยืนกราน
insistent (adj.) ยืนยัน See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนกราน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน, การยืนคำ
การยืนคำ (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน
การยืนยัน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนคำ
ขืนทำ (v.) insist on See also: be bent on Syn. ฝืน
ดัน (v.) insist on See also: be bent on Syn. ขืนทำ, ฝืน
ยัน (v.) insist See also: verify, confirm, attest Syn. ยืนยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome him, but let him know... what we insist upon!{\cHFFFFFF}ยินดีต้อนรับเขา แต่ให้เขารู้ว่า ... {\cHFFFFFF}สิ่งที่เราเรียกร้อง!
Let America know what we insist upon".{\cHFFFFFF}ให้อเมริการู้ว่าสิ่งที่เรายืนยันเมื่อ "
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร
Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?
Why do you insist on playing the heavy?ทําไมคุณถึงยืนยันจะเล่นไม้แข็งนะ
A friend insisted that all the excrement he ate every day...เพื่อนที่ยืนยัน the excrement ที่เขาทั้งหมดที่นั้นกินทุกวัน...
"I insist that you observe my orders to the letter"ฉันยืนยันว่าคุณเฝ้าสังเกต order to ของฉัน จดหมาย
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา
I don't expect, I insist, that you print his message in your paper and give it the prominence it deserves.ไม่ใช่ ผมขอแนะนำให้นำข้อความนี้ พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของคุณ แล้วก็... ให้ผู้ที่นับถือได้อ่านกัน
"...who insists he has had four conversations with God, no less."เขาบอกว่าคุยกับพระเจ้า 4 ครั้ง
Not as long as you insist on living in the past!ตราบใดที่คุณเอาแต่มีชีวิตอยู่กับอดีต

*insist* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action

*insist* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it)
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something)
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something)
と言って聞かない;と言ってきかない[といってきかない, toittekikanai] (exp) insisting
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
力説[りきせつ, rikisetsu] (n,vs) insistence; (major) emphasis; stress; (P)
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P)
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P)
固持[こじ, koji] (n,vs) insistence (positive nuance); persistence; strong-willed
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
強弁[きょうべん, kyouben] (n,vs) insisting (unreasonably); obstinate insistence
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way
無理強い[むりじい, murijii] (n,vs) compulsion; insistence; pressure; extortion
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)
謳う[うたう, utau] (v5u,vt) to express; to state; to insist; to stipulate; (P)
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
辞職を迫る[じしょくをせまる, jishokuwosemaru] (exp,v5r) to urge someone to resign; to insist upon someone's resignation
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)

*insist* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
กระแหย่ง[v.] (krayaēng) EN: urge ; insist FR:
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother ; pester ; insist FR: insister ; harceler ; importuner
สินะ[part.] (sina) EN: [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué]
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister
ยืนหยัด[adj.] (yeūnyat) EN: unyielding ; persevereing ; insistent FR:
แหละ[adv.] (lae) EN: quite ; really ; quite so ; just that ; that is ; [end particle used for emphasis] FR: vraiment ; exactement ; bien sûr ; évidemment ; bien entendu ; [particule finale d'insistance]
ร่ำร้อง[v.] (ramrøng) EN: ask repeatedly ; make a persistent request ; demand persistently ; beseech repeatedly FR: demander avec insistance
รบเร้า[v.] (roprao) EN: Importune ; press ; pester FR: importuner ; presser ; insister
ซิ = ซิ่ ; ซี[part.] (si ; sī) EN: [imperative/emphatic particle] FR: [particule impérative ou d'insistance]

*insist* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insistenz {m}insistence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insist*
Back to top