ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insist, *insist*,

-insist- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome him, but let him know... what we insist upon!{\cHFFFFFF}ยินดีต้อนรับเขา แต่ให้เขารู้ว่า ... {\cHFFFFFF}สิ่งที่เราเรียกร้อง!
Let America know what we insist upon".{\cHFFFFFF}ให้อเมริการู้ว่าสิ่งที่เรายืนยันเมื่อ "
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร
Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?Should I insist that all of Tattaglia's drug middlemen have clean records?
Why do you insist on playing the heavy?ทําไมคุณถึงยืนยันจะเล่นไม้แข็งนะ
"I insist that you observe my orders to the letter"ฉันยืนยันว่าคุณเฝ้าสังเกต order to ของฉัน จดหมาย
Not as long as you insist on living in the past!ตราบใดที่คุณเอาแต่มีชีวิตอยู่กับอดีต
Well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ
The Prince and the Count always insist on everyone being healthy before they're broken.เจ้าชายและท่านเคาท์นชอบให้นักโทษมีร่างกายที่สมบูรณ์ ก่อนที่ท่านจะจัดการ
You put the pill under your tongue and when they return to check on you you insist it wasn't in the cup.แล้วยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในถ้วย
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์

-insist- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, 硬要] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action

-insist- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しょうがないなあ;しょうがないなぁ[, shouganainaa ; shouganainaa] (exp) if you insist (on it)
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something)
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something)
強情を張る[ごうじょうをはる, goujouwoharu] (exp,v5r) to insist on; to persist in; to be obstinate
我を出す[がをだす, gawodasu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas
我を張る[がをはる, gawoharu] (exp,v5r) to insist on one's own ideas
我を立てる[がをたてる, gawotateru] (exp,v1) to insist on one's own ideas
我を通す[がをとおす, gawotoosu] (exp,v5s) to insist on one's own ideas; to have one's own way
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear
突っ張る[つっぱる, tsupparu] (v5r) to support; to become stiff; to become taut; to thrust (one's opponent); to stick to (one's opinion); to insist on; (P)
辞職を迫る[じしょくをせまる, jishokuwosemaru] (exp,v5r) to urge someone to resign; to insist upon someone's resignation
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)

-insist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold FR:
กระแหย่ง[v.] (krayaēng) EN: urge ; insist FR:
เซ้าซี้[v.] (saosī) EN: importune ; implore ; bother ; pester ; insist FR: insister ; harceler ; importuner
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insist-
Back to top