ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ingenious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ingenious, -ingenious-

*ingenious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingenious (adj.) ชาญฉลาด See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด Syn. clever, intelligent, bright Ops. unimaginative, uncreative
ingeniously (adv.) อย่างชาญฉลาด Syn. cleverly, excellently, originally
English-Thai: HOPE Dictionary
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
English-Thai: Nontri Dictionary
ingenious(adj) ช่างประดิษฐ์,ฉลาด,ช่างคิด,คล่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลาด (v.) be ingenious See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart Syn. เฉลียวฉลาด
มีไหวพริบ (v.) be ingenious See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart Syn. เฉลียวฉลาด, ฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We simply follow the laws of physics mastered by the birds millennia ago and combine it with the Wright Brothers' ingenious cable steering system.กฎฟิสิกส์ที่นกใช้มานับพันปี ร่วมกับระบบกลไกของพี่น้องตระกูลไรท์
That's actually an ingenious plan.นั่นเป็นแผนที่แยบยลมากเลย
Oh, she says you're completely ingenious, Shelley.โอ้ เธอบอกว่า คุณนี่ความคิดสร้างสรรค์สุดๆไปเลย แชลลี่
Actually, I'm ingenious and philanthropic, and you're a backstabbing bitch.ความจิงแล้วฉันเป็นคนไม่ฉลาดแต่ใจดี ส่วนคุณเป็นคนทรยศ หักหลังคนอื่น
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย
Quite ingenious, really.ฉลาดล้ำมาก จริงๆ เลย
The righteous anger fueling my ingenious, awful scheme was but delusion.The righteous anger fueling my ingenious, awful scheme was but delusion.
Separating short term memory from long term memory. Belly, you ingenious son of a bitch.แยกหน่วยความจำระยะสั้น ออกจากหน่วยความจำระยะยาว
Yeah, he's done, like, the most ingenious hacks of the last decade.ค่ะ เขาเป็นมือแฮคที่เจ๋งมากๆ ในช่วงยุคนี้เลย
Isn't this a perfectly ingenious plan or what?นี่ไม่ใช่แผนการอันสมบูรณ์แบบหรืออย่างไร
The case itself remains the most ingenious and brilliantly planned murder, or attempted murder,ฆาตกร.. หรือฆาตกรมือที่วางแผนได้แยบยลที่สุด
A military genius who only used his talents to prevent violence, he was legendary for traveling among the kingdoms of the warring states, employing ingenious strategies to talk kings out of going to war.อัจฉริยะทหาร คนเดียวที่ใช้ความสามารถของ เขาเพื่อป้องกันความรุนแรง เขาเป็นตำนานสำหรับการเดินทาง

*ingenious* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, 巧妇 / 巧婦] clever wife; ingenious housewife
[xuān, ㄒㄩㄢ, 儇] ingenious; frivolous
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, 巧妙] ingenious; clever
窍门[qiào mén, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, 窍门 / 竅門] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
窍门儿[qiào mén er, ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄦ˙, 窍门儿 / 竅門兒] a trick; an ingenious method; know-how; the knack (of doing sth)
有创造力[yǒu chuàng zào lì, ㄧㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, 有创造力 / 有創造力] ingenious
灵气[líng qì, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 灵气 / 靈氣] spiritual influence (of mountains etc); cleverness; ingeniousness
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, 灵妙 / 靈妙] wonderful; ingenious

*ingenious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n,adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)
巧妙[こうみょう, koumyou] (adj-na,n) ingenious; skillful; clever; deft; (P)
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme

*ingenious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกาจ[adj.] (chakāt) EN: ntelligent ; ingenious ; masterly ; excellent in/at ; formidable FR:
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet de) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique FR:
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
มาเหนือเมฆ[v. (loc.)] (māneūamēk) EN: be ingenious FR:
แยบคาย[adj.] (yaēpkhāi) EN: sharp ; acute ; ingenious FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious FR:
แยบยล[adv.] (yaēpyon) EN: cleverly ; smartly ; ingeniously FR:
อย่างอัจฉริยะ[adj.] (yāng atchar) EN: ingenious FR: ingénieux

*ingenious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genialität {f}ingeniousness
genial; ingeniös {adj}ingenious
genial {adv}ingeniously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ingenious*
Back to top