ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ingeminate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ingeminate, -ingeminate-

*ingeminate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingeminate (vt.) ทำซ้ำ See also: พูดย้ำ, พูดทบทวน Syn. repeat, reiterate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ingeminate*
Back to top