ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*incomplete*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incomplete, -incomplete-

*incomplete* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incomplete (adj.) ซึ่งไม่สมบูรณ์ See also: ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ กลางๆ Ops. complete
incompletely (adv.) อย่างไม่สมบูรณ์ See also: อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
incomplete(อินคัมพลีท') adj. ไม่สมบูรณ์, เพียงบางส่วน., See also: incompletely adv. incompletion, incompleteness n., Syn. undone, unfinished, undone
English-Thai: Nontri Dictionary
incomplete(adj) ไม่ครบถ้วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่บริบูรณ์,ขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hickory-stick fracture; fracture, greenstick; fracture, incomplete; fracture, interperiostealกระดูกเดาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incomplete abortionการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompletely filled grooveร่องไม่เต็ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crack, Incompleteการร้าวของกระดูก [การแพทย์]
Incompleteไม่สมบูรณ์, ชนิดไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอือน (adj.) incomplete development of inside meat of a coconut
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The process is incomplete unless it leads to a cure.กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะนำไปสู่การรักษา คุณ เห็นด้วยหรือไม่?
When you suddenly realized you had been incomplete and now you are whole.มันเหมือนกับอยู่ๆ ชีวิตที่มันเคยว่างเปล่า ไม่ว่างอีกต่อไป
In fact, your AE86 is very incomplete and old.จริงๆแล้ว 86 ของนาย มันทั้งเก่าและไม่สมบูรณ์
We've got a woman who's only got a few hours left to live, an incomplete profile, and a unit chief on the verge of a nervous breakdown.เรามีผู้หญิงที่เหลือเวลาเพียงแค่ ไม่กี่ชั่วโมงที่จะมีชีวิตอยู่ ผลวิเคราะห์ที่ไม่สมบูรณ์กับหัวหน้าหน่วย ที่มีแนวโน้มจะสติแตก
"My life is so incomplete without you""ชีวิตของฉันคงไม่สมบูรณ์หากปราศจากเธอ"
Homework incomplete, why's your attention adrift?การบ้านก็ไม่เสร็จ ทำไมสมาธิหลุดลอยไป
VIKAN: It's incomplete. There's a piece missing, slick.มันไม่สมบูรณ์ มีชิ้นส่วนหายไป
¶I was beat, incomplete... ¶ฉันรู้สึกเหนื่อย ไม่สมบูรณ์สักเท่าไร
It's an incomplete translation.มันแปลได้ไม่สมบูรณ์.
IT SOUNDS LIKE WILLIAM CONFESSED HE WAS FEELING INCOMPLETE. HE WAS. HE DIDN'T START KILLING"ศรัทธาไม่มีวันสิ้นสลาย"
Maybe I do feel incomplete without a man.บางทีฉันคงรู้สึกไม่สมบูรณ์ถ้าขาดผู้ชายจริงๆ แหละ
I'm here alone,didn't want to leave my heart won't move, it's incomplete wish there was a way that I could make you understand but how do you expect me to live alone with just me?* ฉันแสนโดดเดี่ยว ไม่ต้องการไปไหน * * หัวใจไม่เต้น เพราะมันอ่อนแอ หากมีทางไหนทำให้เธอเข้าใจ * * แต่เธอคิดได้ยังไง ที่ปล่อยให้ฉันโดดเดี่ยว *

*incomplete* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, 半] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half
不完全归纳推理[bù wán quán guī nà tuī lǐ, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, 不完全归纳推理 / 不完全歸納推理] inference by incomplete induction
不完全叶[bù wán quán yè, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ, 不完全叶 / 不完全葉] incomplete leaf
半半拉拉[bàn bàn lā lā, ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ, 半半拉拉] incomplete; unfinished
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 未成] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
未完成[wèi wán chéng, ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, 未完成] imperfect; incomplete
贫乏[pín fá, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄚˊ, 贫乏 / 貧乏] lack; incomplete

*incomplete* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P)
不完全変態[ふかんぜんへんたい, fukanzenhentai] (n) (See 完全変態) incomplete metamorphosis; hemimetabolism
不完全燃焼[ふかんぜんねんしょう, fukanzennenshou] (n,vs) incomplete combustion
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution)
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed
足掛け;足かけ;足掛[あしかけ, ashikake] (n) (1) leg trip (in sumo, judo, etc.); (2) foothold; pedal; (n-adv) (3) (See 丸・まる・2) nearly (used to estimate a period of time by rounding up incomplete units)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication

*incomplete* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์[n. exp.] (kān phao ma) EN: incomplete combustion FR: combustion incomplète [f]
กะพร่องกะแพร่ง[adj.] (kaphrǿngkap) EN: incomplete ; defective ; insufficient FR:
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้าง[adj.] (khāng) EN: incomplete ; hung up FR:
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsan) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing ; deficient ; absent ; incomplete FR: démuni ; privé de ; absent ; sans
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khr) EN: partially ; unfinished ; incompletely FR:
กล้อมแกล้ม[adv.] (klǿmklaem) EN: indistinctively ; incompletely FR:
ไม่บริบูรณ์[adj.] (mai børibūn) EN: insufficient ; lacking ; incomplete FR: incomplet
ไม่ครบ[adj.] (mai khrop) EN: incomplete FR: incomplet
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self) ; the Three Signs of Being ; the Common Characteristics FR:
แหว่ง[adj.] (waeng) EN: indented ; dented ; nicked ; chipped ; incomplete FR: ébréché ; dentelé

*incomplete* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lückenhaft; unvollständig {adj} | lückenhafter | am lückenhaftestenincomplete | more incomplete | most incomplete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *incomplete*
Back to top