ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*humorously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น humorously, -humorously-

*humorously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humorously (adv.) อย่างติดตลก See also: อย่างขบขัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตลก (adv.) humorously See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically Syn. ชวนหัว, ชวนขัน
พูดหัว (v.) talk cheerfully and humorously

*humorously* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive

*humorously* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
humoristisch; humorvoll {adv}humorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *humorously*
Back to top