ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comically*, -comically-

comically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comically (adv.) อย่างตลกขบขัน Syn. funnily, humorously, humourously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, I have Nationals over the weekend, and I expect to return with a comically large first place trophy for whichสัปดาห์นี้ ฉันมีแข่งระดับชาติ ฉันว่าจะกลับมาพร้อม ถ้วยรางวัลใบใหญ่
I tried to go in a more grounded direction, but I still ended up in a comically implausible situation.ฉันพยายามทำแบบติดดินที่สุด แต่สุดท้ายก็ลงเอย ในสถานการณ์หฤหันต์สุดขั้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comically
Back to top