ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jokingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jokingly*, -jokingly-

jokingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jokingly (adv.) อย่างขบขัน See also: อย่างตลก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดทีเล่นทีจริง (v.) say something half jokingly See also: to equivocate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Damned one now jokingly ahDamned one now jokingly ah
I say jokingly they did things like for example they wanted to take out the word cancer.พวกเขาก็ทำเรื่องตลก อย่างเช่น ต้องการให้เราเอาคำว่ามะเร็งออก

jokingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense
冗談めかして[じょうだんめかして, joudanmekashite] (exp) jokingly; in the form of a joke

jokingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-k) EN: jokingly FR: avec humour ; par amusement
ขำ ๆ = ขำๆ[adv.] (kham-kham) EN: jokingly FR:
พูดทีเล่นทีจริง[v. exp.] (phūt thī le) EN: say something half jokingly ; be half serious ; speak with tongue-in-cheek ; equivocate FR:
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly FR: faire le matamore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jokingly
Back to top