ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*historic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น historic, -historic-

*historic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
historic (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ See also: ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ Syn. historical
historic (adj.) ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
historical (adj.) เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical (adj.) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ See also: อิงประวัติศาสตร์
historical (adj.) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม Syn. diachronic
historical chronicles (n.) จดหมายเหตุ See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์ Syn. history, historical records
historical geography (n.) ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ See also: ภูมิศาสตร์ประวัติ
historical records (n.) จดหมายเหตุ See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์ Syn. history, historical chronicles
prehistoric (adj.) ก่อนประวัติศาสตร์ See also: ดึกดำบรรพ์, โบราณกาล, สมัยก่อนประวัติศาสตร์ Syn. preceding history, very early, ancient
English-Thai: HOPE Dictionary
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
historic(ฮิสทอ'ริค) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicism n., Syn. historical
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded,chronicled
prehistoric(พรีฮีสทอ'ริค) adj. ก่อนประวัติศาสตร์,ก่อนที่มีากรบันทึกเป็นประวัติศาสตร์., Syn. prehistorical
English-Thai: Nontri Dictionary
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์
prehistoric(adj) ก่อนประวัติศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
historic buildingอาคารทางประวัติศาสตร์, โบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historic buildingsอาคารประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historicalยอดยกมา [การบัญชี]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anthropology, Prehistoricมานุษยวิทยา, มานุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Prehistoric peoplesมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูมิศาสตร์ประวัติ (n.) historical geography Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ
ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ (n.) historical geography
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (n.) Prehistorical period
สถานที่โบราณ (n.) historic site See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site Syn. โบราณสถาน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (n.) prehistoric See also: prehistoric era, prehistoric times
อิงประวัติศาสตร์ (adj.) historical See also: based on history
เกร็ดพงศาวดาร (n.) historical anecdote See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้
I'm about to make you an historic figure.ผมจะทำให้ท่านเป็นบุคคลประวัติศาสตร์
I'm after a find of historical significance, you're talking about the boogieman.ผมตามหาสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, แต่คุณพูดถึงพวกผีในจินตนาการ
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
Like a big, prehistoric insect with claws...ต้องการนั้าซักแก้วหรือเปล่า
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง
We're for the historical measurement.เรามาดูการวัดประวัติศาสตร์
Today is an historic day.วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์
It's a historic opportunity. The world needs... You, Ellie.มันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ความต้องการของโลก
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน

*historic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
文物[wén wù, ㄨㄣˊ ˋ, 文物] cultural relic; historical relic
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 生卒年] dates of birth and death (of historical figure)
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
季世[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, 季世] final phase; end of a historical era
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, 火枪 / 火槍] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm)
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, 基址] foundation; footing; base; ruins (of a historical building)
乔答摩[Qiáo dā mó, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚ ㄇㄛˊ, 乔答摩 / 喬答摩] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
瞿昙[Qú tán, ㄑㄩˊ ㄊㄢˊ, 瞿昙 / 瞿曇] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
[Yuè, ㄩㄝˋ, 越] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 列传 / 列傳] historical biography
史传[shǐ zhuàn, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ, 史传 / 史傳] historical biography
史传小说[shǐ zhuàn xiǎo shuó, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛˊ, 史传小说 / 史傳小說] historical novel
史实[shǐ shí, ㄕˇ ㄕˊ, 史实 / 史實] historical fact
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, 史料] historical material or data
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 名胜古迹 / 名勝古跡] historical sites and scenic spots
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 故迹 / 故跡] historical ruins
历史上[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, 历史上 / 歷史上] historical; in history
历史剧[lì shǐ jù, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄩˋ, 历史剧 / 歷史劇] historical drama
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, 上古] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
兵马俑[bīng mǎ yǒng, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ ㄩㄥˇ, 兵马俑 / 兵馬俑] Terracotta Army (historic site)
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 再现 / 再現] to recreate; to reconstruct (a historical relic)
古迹[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古迹 / 古跡] places of historic interest; historical sites
古蹟[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古蹟] variant of 古跡|古迹, place of historic interest; historical site
史前人[shǐ qián rén, ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 史前人] prehistoric man
史前石桌[shǐ qián shí zhuō, ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ ㄕˊ ㄓㄨㄛ, 史前石桌] menhir; prehistoric stone table
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 司马辽太郎 / 司馬遼太郎] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
[Wú, ˊ, 吴 / 吳] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
文献学[wén xiàn xué, ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, 文献学 / 文獻學] Philology; Historical Linguistics

*historic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーベルタイガー[, sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain)
二十五史[にじゅうごし, nijuugoshi] (n) (See 二十四史) Twenty-Five Histories; authoritative collection of twenty-five Chinese historical books (the Twenty-Four Histories and the New History of Yuan)
二十四史[にじゅうしし, nijuushishi] (n) (See 二十五史) Twenty-Four Histories; authoritative collection of twenty-four Chinese historical books
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
先史時代[せんしじだい, senshijidai] (n,adj-no) prehistoric era; prehistoric times; prehistory
公文所[くもんじょ, kumonjo] (n) (historical) government office
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler
切り捨て[きりすて, kirisute] (n) (historical) using people of low rank as sword fodder; omission; rounding down; (P)
前世界[ぜんせかい, zensekai] (n) prehistoric age
前史時代[ぜんしじだい, zenshijidai] (n) prehistoric period
古事記[こじき;ふることふみ, kojiki ; furukotofumi] (n) Records of Ancient Matters (Japan's oldest historical record)
古址;古趾;故址[こし, koshi] (n) historic ruins
史上[しじょう, shijou] (adj-no,n-adv,n-t) historical; (P)
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material
史劇[しげき, shigeki] (n) historical drama
史実[しじつ, shijitsu] (n) historical fact; (P)
史料[しりょう, shiryou] (n) historical records; archives; (P)
史的[してき, shiteki] (adj-na,n) historic; historical
史的唯物論[してきゆいぶつろん, shitekiyuibutsuron] (n) historical materialism
史的現在[してきげんざい, shitekigenzai] (n) {ling} (See 歴史的現在) historical present
史眼[しがん, shigan] (n) historical view; historical insight
史籍[しせき, shiseki] (n) historical works; annals
史観[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view)
史記[しき, shiki] (n) Shiji; Shih-chi; The Historical Records (ancient Chinese historical record)
史詩[しし, shishi] (n) historical poem
史談[しだん, shidan] (n) historical story
史跡(P);史蹟[しせき, shiseki] (n) historical landmark; (P)
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments
唯物史観[ゆいぶつしかん, yuibutsushikan] (n) historical materialism
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV
女性天皇[じょせいてんのう, joseitennou] (n) female emperor of Japan (historical or postulated)
宗法[そうほう, souhou] (n) (historical) regulations governing Chinese religious observances and social order
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace)
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home
家禄[かろく, karoku] (n) (historical) hereditary stipend
常平倉[じょうへいそう, jouheisou] (n) (historical) granary
[ざ, za] (n,n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf,ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
履歴データ[りれきデータ, rireki de-ta] historical data
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information

*historic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
เชิงประวัติศาสตร์[adj.] (choēng praw) EN: historical FR: historique
ดึกดำบรรพ์[adj.] (deukdamban) EN: ancient ; primeval ; prehistorical FR: ancien
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawatt) EN: historical ; based on history FR:
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān bitbeūo) EN: historical distortion FR: distorsion de l'histoire [f]
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān wijai c) EN: historical research FR:
ก่อนประวัติศาสตร์[adj.] (køn prawatt) EN: prehistoric FR: préhistorique
เกาะรัตนโกสินทร์[n. prop.] (Kǿ Rattanak) EN: Ko Ratanakosin ; Ko Rattanakosin ; the historic center of Bangkok FR: le cœur historique de Bangkok
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawat) EN: historical anecdote ; historical frills FR: anecdote historique [f]
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (manut køn p) EN: prehistoric man FR: homme préhistorique [m]
เมืองโบราณ[n. exp.] (meūang borā) EN: ancient city ; old city ; historical town FR: ville historique [f] ; cité antique [f] ; ville ancienne [f] ; cité ancienne [f]
เมืองประวัติศาสตร์[n. exp.] (meūang praw) EN: historic town FR: ville historique [f] ; cité historique [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing p) EN: story based on history ; historical novel FR: roman historique [m]
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติ[n. exp.] (phāsāsāt ph) EN: historical linguistics FR:
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthap) EN: history museum ; historical museum FR: musée d'histoire [m]
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ภูมิศาสตร์ประวัติ[n. exp.] (phūmisāt pr) EN: historical geography FR:
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ปราสาทหินพนมรุ้ง[n. prop.] (Prāsāt Hin ) EN: Phanom Rung Historical Park ; Phanom Rung Sanctuary FR: temple de Phanom Rung [m]
ประวัติ[adj.] (prawat) EN: historic ; historical FR: historique
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติกาล[n.] (prawattikān) EN: historic period FR:
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: historical drama dealing with the warsbetween Burma and the Mon Kingdom FR:
ราคาทุนเดิม[n. exp.] (rākhā thun ) EN: historical cost FR:
สมัยก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (samai køn p) EN: prehistoric age ; prehistory ; prehistoric times FR: préhistoire [f] ; époque préhistorique ]f]
สำคัญในประวัติศาสตร์[adj.] (samkhan nai) EN: historic FR: historique
สสารนิยมประวัติศาสตร์[n. exp.] (sasānniyom ) EN: historical materialism FR:
สถานที่โบราณ[n. exp.] (sathānthī b) EN: historic site FR: lieu historique [m]
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์[n. prop.] (Sūan Prawat) EN: The General Prem Tinsulanonda Historical Park ; Prem Tinsulanonda Museum FR:
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา[n. prop.] (Sūn Seuksā ) EN: Ayutthaya Historical Study Center FR:
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]
ทางประวัติศาสตร์[adj.] (thāng prawa) EN: historical FR: historique
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง[n. prop.] (Umōng Prawa) EN: Khao Nam Khang Historical Tunnel FR:
อุทยานประวัติศาสตร์[n. exp.] (utthayān pr) EN: historical park FR: parc historique [m]
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Ayutthaya Historical Park FR: parc historique d'Ayutthaya [m]
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Kamphaeng Phet Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Mueang Sing Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phanom Rung Historical Park FR: parc historique de Phanom Rung [m]
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phimai Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phra Nakhon Khiri Historical Park FR:

*historic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments
historisch {adv}historically
Geschichtskultur {f}historical culture
Geschichtsforschung {f}historical research
Stammdaten {pl}historical data
Urgestein {n}prehistoric rock; primary rocks
geschichtlich bedeutend; historisch wichtig; epochemachend {adj}historic
geschichtlich; historisch {adj}historical
prähistorisch; urgeschichtlich; urzeitlich; vorgeschichtlich {adj}prehistoric
prähistorisch {adv}prehistorically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *historic*
Back to top