ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diachronic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diachronic*, -diachronic-

diachronic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diachronic (adj.) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม
diachronic (adj.) ซึ่งเป็นการศึกษาภาษาศาสตร์ในช่วงเวลาในเวลาหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
diachronicadj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

diachronic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贯時[guàn shí, ㄍㄨㄢˋ ㄕˊ, 贯時 / 貫時] diachronic

diachronic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通時的[つうじてき, tsuujiteki] (adj-na) diachronic
通時言語学[つうじげんごがく, tsuujigengogaku] (n) diachronic linguistics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diachronic
Back to top