ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hardware*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hardware, -hardware-

*hardware* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardware (n.) เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก See also: เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ
hardware (n.) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ See also: อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์
English-Thai: HOPE Dictionary
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
hardware(n) เครื่องเหล็ก,เครื่องโลหะ,เครื่องมือ,อาวุธยุทโธปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hardware๑. ส่วนเครื่อง, ฮาร์ดแวร์๒. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Hardwareฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนอุปกรณ์ (n.) hardware
ฮาร์ดแวร์ (n.) hardware
เครื่องเหล็ก (n.) hardware See also: ironware, metalware
เคหะภัณฑ์ (n.) hardware
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้
Maybe all that hardware's for making coleslaw.บางทีทั้งหมดฮาร์ดแวร์ที่สำหรับการทำสลัดกะหล่ำปี
But I think it's some kind of Star Wars, cybertech, newfangled hardware, right?แต่ผมคิดว่า นี่คล้ายเป็นเครื่องมือโลหะบางอย่าง แบบใหม่ ไซเบอร์เทคเหมือน Star Wars แบบนั้น ?
They cleaned out Larry's Hardware, and they're headed for Parrish Common.พวกมันไปที่พาร์ริชคอมม่อน
That EMP knocked out almost every piece of hardware and every APU.อีเอ้มพีทำลายระบบไฟ อุปกรณ์ แล้วก็เอพียูทุกตัว
You figure out hardware mismatches and move on.เราสามารถรู้ได้เลย ว่าใครน่ะ คลิ๊ก หลังจากนั้นก็คบกันต่อเลย
There's a video arcade... "Inageya Hardwares store"มีร้านเกม "อินาเกยะฮาร์ดแวร์สโตร์"
Because he owned a hardware store back in Jersey, and, um, one morning, he never came downstairs.เพราะเขาเป็นเจ้าของร้านฮาร์ดแวร์ ด้านหลังร้านขายเสื้อยืด แล้ว เอ่อ เช้าวันหนึ่ง เขาก็ไม่เคยลงมาข้างล่างอีกเลย
I'll be at the hardware store buying chains.ฉันจะอยู่ในร้านขายของซ่อมบ้าน ซื้อโซ่อยู่
Think of them as hardware to your software.แค่คิดว่ามันเป็นโปรแกรม โปรแกรมนึง
Judging by the amount of hardware they are running, we are probably looking for a large vehicle, probably a semi-trailer rig.ดูจากอุกรณ์ทั้งหลายที่มันต้องใช้ คิดว่าเราต้องตามหาพาหนะที่มีลักษณะใหญ่ อาจจะเป็น กึ่งรถลากที่มีหลังคาปกคลุม
It says here Nickel's Hardware is going out of business.ข่าวบอกว่า ฮาร์ดแวร์ของนิคเกิลกำลังออกจากธุรกิจ

*hardware* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬件平台[yìng jiàn píng tái, ˋ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, 硬件平台 / 硬件平臺] hardware platform
铁器[tiě qì, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄧˋ, 铁器 / 鐵器] hardware; ironware
五金[wǔ jīn, ˇ ㄐㄧㄣ, 五金] metal hardware (nuts and bolts); the five metals: gold, silver, copper, iron and tin 金銀銅鐵錫|金银铜铁锡
硬件[yìng jiàn, ˋ ㄐㄧㄢˋ, 硬件] hardware

*hardware* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware
カットオーバー;カットオーバ[, kattoo-ba-; kattoo-ba] (n) {comp} cutover; cut-over; starting new (IT) equipment; transferring from the old to a new (hardware and; or software) system.
ハード[, ha-do] (adj-na,n,adj-no) (1) hard; (2) (abbr) hardware; (3) (abbr) hard disk; (P)
ハードウェア(P);ハードウエア[, ha-douea (P); ha-douea] (n) {comp} hardware (esp. computer); (P)
ハードウェアT&L[ハードウェアティーアンドエル, ha-doueatei-andoeru] (n) {comp} hardware transform and lighting; hardware T&L
ハードウェアエラー[, ha-doueaera-] (n) {comp} hardware error
ハードウェアプラットフォーム[, ha-doueapurattofo-mu] (n) {comp} hardware platform
ハードウェアフロー制御[ハードウェアフローせいぎょ, ha-doueafuro-seigyo] (n) {comp} hardware flow control
ハードウェアベース[, ha-doueabe-su] (n) {comp} hardware based
ハードウェア割り込み[ハードウェアわりこみ, ha-douea warikomi] (n) {comp} hardware interrupt
金物[かなもの, kanamono] (n) metal utensil; ironware; metal fittings; hardware
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハードウェア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware
ハードウエア[はーどうえあ, ha-douea] computer hardware
ハードウェアエラー[はーどうえあえらー, ha-doueaera-] hardware error
ハードウェアプラットフォーム[はーどうえあぷらっとふぉーむ, ha-doueapurattofo-mu] hardware platform
ハードウェアベース[はーどうえあべーす, ha-doueabe-su] hardware based
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration

*hardware* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮาร์ดแวร์[n.] (hātwaē) EN: hardware FR: hardware [m]
เคหะภัณฑ์[n.] (khēhaphan) EN: hardware FR:
ยุทธภัณฑ์[n.] (yutthaphan) EN: war material ; military hardware FR: matériel militaire [m]
ยุทโธปกรณ์[n.] (yutthōpakøn) EN: war material ; military hardware FR: matériel militaire [m]

*hardware* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Grundausrüstung {f}basic hardware
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure
Hardware-Kompatibilität {f} [comp.]hardware compatibility
Hardwarekombination {f} [comp.]mixed hardware
Eisenwarenhandlung {f}hardware store

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hardware*
Back to top