ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

metalware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *metalware*, -metalware-

metalware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
metalware (n.) เครื่องใช้ประเภทโลหะ Syn. hardware
English-Thai: HOPE Dictionary
metalware(เมท'เทิลแวร์) n. เครื่องโลหะ

metalware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องเหล็ก[n.] (khreūanglek) EN: ironware ; metalware FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า metalware
Back to top