ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ironware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ironware*, -ironware-

ironware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ironware (n.) เครื่องโลหะ Syn. hardware
English-Thai: HOPE Dictionary
ironwaren. เครื่องเหล็ก,เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is there a reason why you came to the Ironware Workshop?องค์ชายมีเหตุผลอันใดถึงเสด็จมาที่โรงผลิตอาวุธ
He disobeyed orders and burned down the ironware workshop.การขัดคำสั่งของเขาและยังเผาโรงตีเหล็กอีก

ironware ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁器[tiě qì, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄧˋ, 铁器 / 鐵器] hardware; ironware

ironware ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄器[てっき, tekki] (n) ironware
金物[かなもの, kanamono] (n) metal utensil; ironware; metal fittings; hardware

ironware ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องเหล็ก[n.] (khreūanglek) EN: ironware ; metalware FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ironware
Back to top