ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grievous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grievous, -grievous-

*grievous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grievous (adj.) สลดใจ See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง Syn. mournful Ops. happy
grievously (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely
grievousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality Ops. frivolousness, gaiety
English-Thai: HOPE Dictionary
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grievous bodily harmบาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
Now, howsoever that may be, you are grievously to be pitied...ตอนนี้อย่างไรมันก็เป็นไปแล้ว พวกคุณคงทุกข์ใจที่ถูกเวทนา...
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
Hot. - Prepare for grievous bodily harm!- เตรียมพร้อมรับการเจ็บตัว
Well, grievously, in its 95-year existence, the hotel has seen seven jumpers, four overdoses, five hangings,น่าเศร้าจริงๆ 95 ปีของทีนี่ มีคนกระโดดตึก 7 ราย 4 ราย เสพยาเกินขนาด 5 ราย แขวนคอตัวเอง
The droid General Grievous has our forces spread thin.นายพลกรีวัสแห่งดรอยด์ กระจายกำลังของเราออก
Have you had any success in finding General Grievous' secret weapon?ท่านค้นพบอาวุธลับของนายพลกรีฟเวียสแล้วหรือยัง?
General Grievous, this will be a suitable test for our new weapon.นายพลกรีฟเวียส นี่จะเป็นการทดสอบอย่างดี สำหรับอาวุธใหม่ของเรา
I overheard Grievous. Their hyperdrive is almost repaired.ข้าแอบได้ยินกรีวัสพูด ไฮเปอร์ไดร์ฟใกล้จะซ่อมเสร็จแล้ว
Anakin, I'm afraid Grievous is on to us.อนาคิน , คิดว่ากรีวัสมันรู้ตัวแล้ว
I'm gonna hotwire the ship, give Grievous a little surprise.ข้าจะต่อสายตรงไอ้ยานนี้สักหน่อย ให้กรีวัสมันประหลาดใจเล็กๆ

*grievous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, 懮] grievous; relaxed
凄切[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ, 凄切] woeful; grievous

*grievous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na,n) pathetic; sad; sorrowful; grievous
憂い悩む[うれいなやむ, ureinayamu] (v5m) to be grievously troubled
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable

*grievous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาหัส[adj.] (sāhat) EN: severe ; grievous ; serious FR: grave ; sérieux ; sévère
สาหัสสากรรจ์[adj.] (sāhatsākan) EN: critical ; grave ; extremely serious ; very severe ; grievous FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grievous*
Back to top