ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grievous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grievous, *grievous*,

-grievous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล
We are calling upon State Attorney General Dan Lungren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offences.เรากำลังเรียกร้องให้ รมต.ยุติธรรม แดน ลันเกรน ปฏิบัติตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
Hot. - Prepare for grievous bodily harm!- เตรียมพร้อมรับการเจ็บตัว
The droid General Grievous has our forces spread thin.นายพลกรีวัสแห่งดรอยด์ กระจายกำลังของเราออก
Anakin, I'm afraid Grievous is on to us.อนาคิน , คิดว่ากรีวัสมันรู้ตัวแล้ว
I'm gonna hotwire the ship, give Grievous a little surprise.ข้าจะต่อสายตรงไอ้ยานนี้สักหน่อย ให้กรีวัสมันประหลาดใจเล็กๆ
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า
And I think I know how to beat Grievous at his own game.ข้าคิดว่าข้าทำได้ดีกว่ากรีวัสแน่
Let's hope Grievous didn't hear that.หวังว่ากรีวัสคงจะไม่ได้ยินนะ
If general Grievous comes anywhere near this quadrant, we'll know about it.ถ้านายพลกรีวัสมันเพ่นพ่านไปแถวนั้น เราต้องรู้ตัวแน่
Master Plo is right. With Grievous on that ship's bridge,อาจารย์โพลพูดถูก ถ้ากรีวัสอยู่บนหอบังคับการนั่น

-grievous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds
悲愴[ひそう, hisou] (adj-na,n) pathetic; sad; sorrowful; grievous

-grievous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาหัส[adj.] (sāhat) EN: severe ; grievous ; serious FR: grave ; sérieux ; sévère
สาหัสสากรรจ์[adj.] (sāhatsākan) EN: critical ; grave ; extremely serious ; very severe ; grievous FR:
เศร้า[adj.] (sao) EN: sad ; sorrowful ; grievous ; regretful ; depressed ; melancholic FR: triste ; mélancolique
วิปโยค[adj.] (wippayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:
วิประโยค[adj.] (wiprayōk) EN: tragic ; sorrowful ; grievous ; miserable ; pitiful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grievous-
Back to top