ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gamester*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gamester, -gamester-

*gamester* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gamester (n.) นักเล่นการพนัน See also: นักพนัน, คนเล่นพนัน Syn. gambler, player
English-Thai: HOPE Dictionary
gamester(เกม'สเทอะ) n. ผู้ชอบเล่นการพนัน,นักการพนัน, Syn. gambler
English-Thai: Nontri Dictionary
gamester(n) นักการพนัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In "the gamesters of Triskelion" and "the savage curtain" episode, but interestingly enough... reid, reid, come on.ในตอน "นักพนันแห่งทริสคีเลียน" กับตอน "ปิดฉากโหด" แต่มันก็น่าสนใจพอที่จะ... รี้ด รี้ด พอเหอะ ขอพักหน่อย

*gamester* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gamester*
Back to top