ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gamester-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gamester, *gamester*,

-gamester- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gamester-
Back to top