ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*formless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น formless, -formless-

*formless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formless (adj.) ไม่มีรูปร่างแน่นอน Syn. amorphous, shapeless, unformed
English-Thai: Nontri Dictionary
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีภพ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right?
... Formless, nameless, the true master dwells within.ไร้รูปแบบ ไร้นาม หากแต่เป็นสุดยอดแห่งวิชา
And then the formless light began to take on substance and shape.และแสงที่ไร้รูปลักษ์ ก็เริ่มมีมวลสารและรูปร่าง

*formless* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 无形 / 無形] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby

*formless* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸法[しょほう, shohou] (n) {Buddh} all existing things (formed and formless)

*formless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūpr) EN: intangible ; inform ; formless ; vague FR: informe
ไตรภพ[n.] (traiphop) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:
ไตรภูมิ[n.] (traiphūm) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:

*formless* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formlos {adj} | formloser | am formlosestenformless | more formless | most formless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *formless*
Back to top