ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-formless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น formless, *formless*,

-formless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right?
And then the formless light began to take on substance and shape.และแสงที่ไร้รูปลักษ์ ก็เริ่มมีมวลสารและรูปร่าง

-formless- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby

-formless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūpr) EN: intangible ; inform ; formless ; vague FR: informe
ไตรภพ[n.] (traiphop) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:
ไตรภูมิ[n.] (traiphūm) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:

-formless- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formlos {adj} | formloser | am formlosestenformless | more formless | most formless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -formless-
Back to top