ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fluid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fluid, -fluid-

*fluid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amniotic fluid (n.) น้ำคร่ำ
embalming fluid (sl.) เหล้าแรง
fluid (n.) ของเหลว See also: ของไหล Syn. liquid, solution Ops. solid
fluid (adj.) ที่ไหลลื่นเช่นเดียวกับของเหลว Syn. liquid, watery, runny Ops. solid
fluid (adj.) ที่ราบรื่น (การเคลื่อนไหว, ดนตรี) Syn. flowing
fluid (adj.) ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย See also: ที่แปรเปลี่ยน Syn. changeable Ops. fixed
seminal fluid (n.) น้ำอสุจิ See also: น้ำกาม Syn. sperm
superfluid (n.) ของเหลวที่ไหลและนำความร้อนได้ดีเยี่ยม
superfluid (adj.) เกี่ยวกับของเหลวที่ไหลและนำความร้อนได้ดีเยี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
semifluid(เซมมิฟลู'อิด) adj. กึ่งของเหลว
English-Thai: Nontri Dictionary
fluid(n) น้ำ,อากาศ,ของเหลว,สิ่งที่ไหลได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amniotic fluid exchangeการฉีดน้ำยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
CSF (fluid, cerebrospinal)ซีเอสเอฟ (น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluidของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
otorrhea, cerebrospinal fluid; otorrhoea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otorrhoea, cerebrospinal fluid; otorrhea, cerebrospinal fluidน้ำไขสันหลังไหลจากหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Embalming Fluidน้ำยาดองไม่ให้เน่า [การแพทย์]
Fluidเอนเอียง [การแพทย์]
seminal fluidน้ำเลี้ยงอสุจิ, ของเหลวที่เป็นอาหารของตัวอสุจิ  ประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทสกับโปรตีนพวกโกลบูลิน สร้างขึ้นโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฝดน้ำ (n.) too much amniotic fluid in the pregnancy See also: water discharged just before giving birth
ของไหล (n.) fluid See also: liquid
น้ำคร่ำ (n.) amniotic fluid See also: liquor amnii Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง
น้ำคาวปลา (n.) amniotic fluid Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง
น้ำทูนหัว (n.) amniotic fluid See also: liquor amnii Syn. น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง
น้ำทูนหัว (n.) amniotic fluid Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำเลี้ยง
น้ำยาลบคำผิด (n.) correcting fluid
น้ำหล่อเลี้ยง (n.) amniotic fluid Syn. น้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you check my fluids, Jake?เติมน้ำมันเต็มสิ เจค
I'll go there to analyze and collate the fluid samples.ฉันจะได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบตัวอย่างของเหลวได้
There's a lot of fluid. It's clear.ของเหลวออกมาเยอะเลย เห็นแล้ว
It's definitely an irradiated fluid of some sort.ดูก็รู้ว่ามันเป็นราสีอะไรสักอย่าง
Spinal fluid flowing out of her, and I --น้ำไขสันหลังไหลออกมา แล้วผมก็...
Because of our advances, Jap movements have become increasingly fluid - retreating at night, hiding during the day to avoid our aircraft.เพราะเราบุกเข้ามาเร็วมาก การเคลื่อนไหว.. ของกองทัพญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย มีการหลบไปตั้งหลักช่วงค่ำ..
The sticky white fluid that comes out from you is called seminal fluid.ของเหลวเหนียวๆ สีขาวที่หลั่งออกมา จากพวกเธอจะเรียกว่าน้ำอสุจิ
In an average man's seminal fluid there are two hundred million sperms.โดยเฉลี่ยอสุจิของผู้ชาย จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยล้านสเปิรม์
We'll get some fluids into you, you'll be good as new, okay?เราจะให้น้ำเกลือคุณ เดี๋ยวก็หายดีแล้ว
I get fluid built up in my engine block, but Doc said he's gonna fix it.ฉันได้รับของเหลวสร้างขึ้น ในเครื่องยนต์บล็อกของฉัน แต่หมอบอกว่าเขาจะแก้ไขได้ เขาสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะไร
Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow.เปลือกที่ใหญ่ของเธอได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต และ ณ ที่นั่น ของเหลวที่แน่นและมากมาย ได้ขึ้นและไหลไป
"Your vast shell reaches into endless space, and there the rich, thick fluids rise and flow", what was he talking about?เปลือกที่ใหญ่ของเธอได้ยื่นไปสู่ที่ว่างที่ไร้ขอบเขต และ ณ ที่นั่น ของเหลวที่แน่นและมากมาย เขากำลังพูดถึงอะไร

*fluid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊膜[yáng mó, ㄧㄤˊ ㄇㄛˊ, 羊膜] amniotic (fluid); amnion
津液[jīn yè, ㄐㄧㄣ ㄧㄝˋ, 津液] bodily fluids (general term in Chinese medicine)
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, 培养液 / 培養液] culture fluid (in biological lab.)
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, 浮肿 / 浮腫] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, 浮肿病 / 浮腫病] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ˇ, 留饮 / 留飲] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy
流动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 流动性 / 流動性] flowing; shifting; fluidity; mobility
津泽[jīn zé, ㄐㄧㄣ ㄗㄜˊ, 津泽 / 津澤] fluids (esp. in plants); sap
流体力学[liú tǐ lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体力学 / 流體力學] fluid mechanics; hydrodynamics
流体动力学[liú tǐ dòng lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体动力学 / 流體動力學] fluid dynamics
眼波[yǎn bō, ㄧㄢˇ ㄅㄛ, 眼波] fluid glance
补液[bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 补液 / 補液] fluid infusion
淋巴液[lín bā yè, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄧㄝˋ, 淋巴液] lymphatic fluid; lymph
连续介质力学[lián xù jiè zhì lì xué, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 连续介质力学 / 連續介質力學] mechanics of a continuous medium (math. phys.); fluid mechanics
绕流[rào liú, ㄖㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 绕流 / 繞流] turbulence (in fluid mechanics)
粘性力[nián xìng lì, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 粘性力] viscous forces (in fluid mechanics)
软流圈[ruǎn liú quān, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢ, 软流圈 / 軟流圈] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
软流层[ruǎn liú céng, ㄖㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, 软流层 / 軟流層] asthenosphere (geol., upper layer of mantle, viewed as viscous fluid); also called low velocity zone
雷诺数[Léi nuò shù, ㄌㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄕㄨˋ, 雷诺数 / 雷諾數] Reynolds number (ratio of inertial forces to viscous forces in fluid mechanics)
羊水[yáng shuǐ, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 羊水] amniotic fluid
体液[tǐ yè, ㄊㄧˇ ㄧㄝˋ, 体液 / 體液] bodily fluid
脑脊液[nǎo jí yè, ㄋㄠˇ ㄐㄧˊ ㄧㄝˋ, 脑脊液 / 腦脊液] cerebrospinal fluid
消化液[xiāo huà yè, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄝˋ, 消化液] digestive fluid
流体[liú tǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ, 流体 / 流體] fluid
胃液[wèi yè, ㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, 胃液] gastric fluid
[yè, ㄧㄝˋ, 液] liquid; fluid
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿刺] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid
毒液[dú yè, ㄉㄨˊ ㄧㄝˋ, 毒液] venom; poisonous fluid

*fluid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チキソトロピー[, chikisotoropi-] (n) thixotropy (property of being more fluid when shaken)
ブアン固定液[ブアンこていえき, buan koteieki] (n) Bouin's solution; Bouin's fluid; Bouin's fixative
ブアン液[ブアンえき, buan eki] (n) Bouin's fluid
フルード[, furu-do] (n) fluid
ブレーキフルード[, bure-kifuru-do] (n) brake fluid
リンパ液;淋巴液[りんぱえき(淋巴液);リンパえき(リンパ液), rinpaeki ( rin tomoe eki ); rinpa eki ( rinpa eki )] (n) lymph fluid
一滴;一雫[いってき(一滴);ひとしずく, itteki ( itteki ); hitoshizuku] (n-adv,n-t) drop (of fluid)
上澄み;上澄(io)[うわずみ, uwazumi] (n) the clear top of a liquid; the clear layer in a fluid, atop the sediment
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome
修正液[しゅうせいえき, shuuseieki] (n) (See 修正テープ) correction fluid; correcting fluid; white out; Wite-out; Liquid Paper; Tipp-Ex
先走り汁[さきばしりじる, sakibashirijiru] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid
先走り液[さきばしりえき, sakibashirieki] (n) (col) pre-cum; pre-ejaculate; Cowper's fluid
引火性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid
愛液[あいえき, aieki] (n) (1) genital secretions; sexual fluids; (2) semen; cum
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang
気血水[きけっすい, kikessui] (n) life force, blood, and colourless bodily fluids (three elements that constitute an organism according to traditional Chinese medicine)
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
水性[みずしょう, mizushou] (n) fluidity; wanton
水霜[みずじも, mizujimo] (n) (1) frozen dew (at the end of autumn); (2) amniotic fluid
津液[しんえき, shin'eki] (n) (1) saliva; spit; spittle; (2) fluid (in Chinese medicine, esp. a colourless bodily fluid, e.g. tears)
流動的[りゅうどうてき, ryuudouteki] (adj-na,n) fluid; unsettled; (P)
流線[りゅうせん, ryuusen] (n) flow line; streamline; lines representing the flow of a fluid
浮人形[うきにんぎょう, ukiningyou] (n) (obsc) plastic toy (e.g. fish) suspended in a sealed glass tube filled with fluid; toy for use in the bath
消化液[しょうかえき, shoukaeki] (n) digestive fluids
[えき, eki] (n,n-suf) liquid; fluid; (P)
羊水[ようすい, yousui] (n) amniotic fluid
胸水[きょうすい, kyousui] (n) pleural fluid
脳漿[のうしょう, noushou] (n) spinal fluid; gray matter; grey matter
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid
脳脊髄液減少症[のうせきずいえきげんしょうしょう, nousekizuiekigenshoushou] (n) (See 低髄液圧症候群) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid

*fluid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาโปธาตุ[n.] (āpōthāt) EN: water ; fluid ; fluid element FR: fluide [m]
ดื่มน้ำ[v. exp.] (deūm nām) EN: drink fluids FR: boire de l'eau
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
จลศาสตร์ของไหล[n. prop.] (jonlasāt kh) EN: FR: dynamique des fluides [f]
แก่นโลกชั้นนอก[n. exp.] (kaen lōk ch) EN: outer core FR: noyau externe (fluide) [m]
การจราจรคล่องตัว[adj.] (kān jarājøn) EN: free-flowing traffic FR: trafic fluide [m]
ไขข้อ[n. exp.] (khaikhø) EN: synovial fluid FR:
คาวปลา[n. exp.] (khāoplā) EN: mucus of fish ; amniotic fluid FR:
ของไหล[n.] (khønglai) EN: fluid ; liquid FR: fluide [m]
ของไหลทำงาน[n. exp.] (khønglai th) EN: working fluid FR:
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: compressible fluid FR: fluide compressible [m]
ของไหลที่อัดไม่ได้[n. exp.] (khøng-lai t) EN: incompressible fluid FR: fluide incompressible [m]
ของเหลว[n.] (khønglēo) EN: liquid ; fluid FR: liquide [m] ; fluide [m]
ความหนืดของของไหล[n. exp.] (khwām neūt ) EN: FR: viscosité des fluides [f]
กลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (konlasāt kh) EN: fluid mechanics FR: mécanique des fluides [f]
กลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา[n. exp.] (konlasāt kh) EN: computational fluid dynamics (CFD) FR:
ลักษณะจร[n. exp.] (laksana jøn) EN: mobility ; fluidity ; liquidity FR:
เหลว[adj.] (lēo) EN: fluid ; liquid ; watery FR: fluide ; liquide
น้ำอสุจิ[n. exp.] (nām asuji) EN: sperm ; semen ; seminal fluid FR: sperme [m] ; liquide séminal [m]
น้ำเชื้อ[n.] (nāmcheūa) EN: semen ; sperms ; seminal fluid FR: sperme [m]
น้ำกาม[n.] (nāmkām) EN: semen ; sperm ; seminal fluid ; spermatic fluid FR: sperme [m] ; liquide spermatique [m]
น้ำคร่ำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: amniotic fluid ; amnion FR: liquide amniotique [m]
น้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง[n.] (nām līeng s) EN: cerebrospinal fluid (CSF) FR: liquide cérébro-spinal (LCS) ; liquide céphalo-rachidien (LCR)
น้ำมันเบรก[n. exp.] (nāmman brēk) EN: brake fluid FR: liquide de frein [f]
น้ำมันคลัตช์[n. exp.] (nāmman khla) EN: clutch fluid FR: liquide d'embrayage [m]
พลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (phonlasāt k) EN: fluid dynamics FR: dynamique des fluides [f]
คล่องตัว[adj.] (khlǿngtūa) EN: flexible ; free-flowing FR: fluide

*fluid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremsflüssigkeit {f}brake fluid
flüssig {adj} | flüssiger | am flüssigstenfluid | fluider | fluidest
Geschirrspülmittel {n} (für Geschirrspülmaschine)rinsing fluid; rinse aid; dishwasher powder; dishwasher tablets
Samenflüssigkeit {f}seminal fluid
Gewebeflüssigkeit {f}tissue fluid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fluid*
Back to top