ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

runny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *runny*, -runny-

runny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
runny (adj.) ซึ่งไหลหรือหยด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every skinned knee and runny nose was treated as if it were life threatening.เข่าผอมๆของผม หรือแม้เวลาผมเป็นหวัดถือเป็นลางร้ายในชีวิต
All right. Jenny's still got a runny nose.ดีค่ะ แต่เจนนี้ยังน้ำมูกไหลอยู่เลยนะ
But t'was longer than a runny trip to the outhouse!แต่นั่นกลับเป็นการเดินทางสู่ภายนอกที่ยาวนานยิ่งกว่าการวิ่งหนี
Other kids get colds, runny noses, the flu...เด็กคนอื่นๆจะไม่สบาบถ้าเจออากาศเย็นๆ
You have runny nose.จมูกเธอมีน้ำมูกยืดเลย
This little pipsqueak cook sent me out there to serve runny eggs to the mayor!เกิดบ้าอะไรขึ้นอีกเนี่ย? This little pipsqueak cook sent me out there
...and I never liked them because they were always too runny or grey.ฉันไม่ชอบเลย บางทีก็เหลวไปหรือไม่ก็...
You like matinees in empty theaters, and you hate runny eggs.ดูหนังรอบบ่าย ที่คนว่างๆ และเกลียดไข่ที่ไหลเยิ้ม ออกมาเปลือก
Good. The, uh, itching and runny nose?ดีมาก แล้วเอ่อ อาการคันกับน้ำมูกไหลล่ะ?
And the diapers and the sticky hands and the runny noses.ไหนจะเรื่องผ้าอ้อม ไหนจะเรื่องมือเหนียวๆ แล้วก็น้ำมูกไหลอีก
All we're trying to do here, Freddie, is make the news less boring, and you act like we took a runny dump in your fishing boots.ทั้งหมดที่เรากำลังพยายามที่จะทำที่นี่, เฟร็ดดี มีการให้ข่าวที่น่าเบื่อน้อยลง และคุณทำตัวเหมือนเราเอาการถ่ายโอนข้อมูลน้ำมูกไหล ในรองเท้าประมงของคุณ
You can even leave it lying in the sun on a hot day, and it won't go runny.สามารถที่สวางไม่กลางแดด ในวันที่ร้อนดดยไม่ละลาย

runny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)

runny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水洟[みずばな;みずっぱな, mizubana ; mizuppana] (n) runny nose; snivelling; sniveling

runny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละ[adj.] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy FR: détrempé ; blet ; ramolli
มีน้ำมูก[v. exp.] (mī nāmmūk) EN: have a runny nose FR: avoir le nez qui coule ; avoir la goutte au nez (fam.)
น้ำมูกไหล[n. exp.] (nāmmūk lai) EN: runny nose FR:

runny ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triefnase {f}runny nose
fließend; verlaufend {adj} | fließender | am fließendstenrunny | runnier | runniest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า runny
Back to top