ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fax*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fax, -fax-

*fax* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fax (n.) โทรสาร (คำย่อของ facsimile) See also: แฟกซ์, ข้อความที่ส่งทางโทรสาร Syn. facimile
fax (n.) ระบบการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์ See also: ระบบส่งโทรสาร
fax (n.) เครื่องแฟกซ์ See also: เครื่องโทรสาร Syn. fax machine
fax (vt.) ส่งแฟ็กซ์ See also: ส่งเอกสารทางโทรสาร
fax machine (n.) เครื่องแฟกซ์ See also: เครื่องโทรสาร
junk fax (sl.) โทรสารที่ไม่ต้องการ See also: โทรสารขยะ, แฟ๊กซ์ที่ไม่มีประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
fax(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FAX (facsimile)แฟกซ์ (โทรภาพ, โทรสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FAXแฟกซ์, โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์) [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฟกซ์ (n.) FAX See also: facsimile Syn. โทรภาพ, โทรสาร
โทรสาร (v.) fax Syn. แฟกซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To make it fast you can send a faxเพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All you Sandy Koufaxes, get out there!ท่านใดที่ชื่อ แซนดี้ คูเฟล็ก มาทางนี้ด่วน!
Please fax any names which are added to the list to Security Office.แฟกซ์รายชื่อที่เพิ่มทีหลังมาด้วย
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ
Don't refer to our arrangement by telephone or fax, ever.อย่าพูดถึงเรื่องนี้ทางโทรศัพท์หรือแฟกซ์
Telephone. computer.... ..fax machine. 52 weekly paychecks and 48 airline flight coupons.เค้าใส่มันในซองปิดผนึก มอบให้สมาชิกด้วยตัวเอง
Betty's a young actress, and I was just delivering... some faxed pages of a scene for a big audition tomorrow.เบ็ตตี้เป็นนักแสดง และฉันกำลังเอาแฟ็กซ์ ที่เกี่ยวกับการคัดตัว ที่สำคัญวันพรุ่งนี้มาให้เธอ
You know that bit in your fax, about the "plateau of mutual affection" we've found?ฉันจำได้จากแฟกซ์ของคุณตรงที่ว่า "สิ่งที่กระทบหัวใจ"
Look, I got this fax from Colin, from the airport.ฟังนะ ฉันได้แฟกซ์จากคอลิน ส่งมาจากสนามบิน
He's faxed me asking me if I would meet this guy at the gardens where they had arranged to meet - now.เขาแฟกซ์มาขอร้องให้ฉันไปพบคนคนนี้หน่อย ที่สวนที่เขานัดกันไว้ ตอนนี้เลย
That Friday night before the Monday the series was to begin the fax machine spit out a letter from this very high priced lawyer in New York that Monsanto had hired.คืนวันศุกร์ก่อนวันจันทร์ที่ซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มออกฉาย เครื่องแฟกซ์ก็คายจดหมายออกมาฉบับหนึ่ง จากทนายความค่าตัวสูงปรี๊ดในนิวยอร์ก
Please, fax this to this number. Thank you.ช่วยแฟ็กซ์นี่ให้หน่อยนะ ขอบคุณ
This is the scanner head from the fax machine.This is the scanner head from the fax machine.

*fax* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传真[chuán zhēn, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ, 传真 / 傳真] fax; facsimile
传真机[chuán zhēn jī, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄐㄧ, 传真机 / 傳真機] fax machine
传真发送[chuán zhēn fā sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, 传真发送 / 傳真發送] fax transmission
传真号码[chuán zhēn hào mǎ, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, 传真号码 / 傳真號碼] fax number

*fax* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax)
テレファックス[, terefakkusu] (n) telefax
ハリファックス大爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917)
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR
ファクシミリ[, fakushimiri] (n) (1) facsimile; (2) (See ファックス) fax; fax machine; (P)
ファクス[, fakusu] (n) (abbr) fax; facsimile; (P)
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] (n) {comp} fax transmission
ファックス[, fakkusu] (n) (See ファクシミリ・2) facsimile; FAX; (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
洋上投票[ようじょうとうひょう, youjoutouhyou] (n) on-the-sea ballot (votes cast in a federal election by ships' crewmen and sent by fax)
複合機[ふくごうき, fukugouki] (n) (1) multifunction machine; (2) combination printer-copier-scanner-fax
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR
ファクス[ふぁくす, fakusu] fax
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile

*fax* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอร์แฟกซ์[n. exp.] (boē faēk) EN: fax number FR:
แฟกซ์ความร้อน[n. exp.] (faēk khwām ) EN: FR: fax thermique [m]
แฮลิแฟกซ์[n. prop.] (Haēlifaēk) EN: Halifax FR: Halifax
เครื่องแฟกซ์[n. exp.] (khreūang fa) EN: fax machine FR: fax [m] (anglic.)
โทรสาร[n.] (thōrasān) EN: telefax ; fax ; telefacsimile FR: fax [m] (anglic.) ; télécopieur [m]

*fax* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fax {n}; Faxkopie
Faxe {f} | Faxen
Faxgerät {n}fax (machine)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fax*
Back to top