ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

facsimile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *facsimile*, -facsimile-

facsimile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
facsimile (n.) สำเนา Syn. copy
facsimile (n.) โทรสาร Syn. fax
facsimile (vt.) ถ่ายสำเนา Syn. copy
English-Thai: HOPE Dictionary
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
English-Thai: Nontri Dictionary
facsimile(n) สำเนา,ฉบับก๊อบปี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
facsimileสำเนาที่แท้จริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฟกซ์ (n.) facsimile See also: fax Syn. เครื่องโทรสาร
โทรภาพ (n.) facsimile See also: reproduction, copy, fax Syn. โทรสาร, แฟกซ์
โทรสาร (n.) facsimile See also: fax, telegraph, teletext Syn. แฟกซ์, โทรภาพ
facimile (n.) โทรสาร (คำย่อของ facsimile) See also: แฟกซ์, ข้อความที่ส่งทางโทรสาร
fax (n.) โทรสาร (คำย่อของ facsimile) See also: แฟกซ์, ข้อความที่ส่งทางโทรสาร Syn. facimile
วิทยุโทรภาพ (n.) radio facsimile See also: radio picture Syn. โทรทัศน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Good Book did not arrive by facsimile from heaven.ไบเบิล ไม่ได้ถูกแฟกซ์ จากสวรรค์ลงมาบนโลกนะ
Or a reasonable facsimile prepared by someone claiming to be Luigi, but who sounds suspiciously like Jackie Chan.หรืออาหารที่ใกล้เคียง จากคนที่อ้างตัวเป็นลุยซ์จี้ แต่เสียงฟังดูน่าสงสัยเหมือนเฉินหลง
I can make a believable facsimile of James's voice, there is one catch.ฉันสามารถทำให้ของเจมส์เสียงฟังดูน่าเชื่อถือได้ มีทางเดียว
You need a skeleton, and I'm going to make a reasonable facsimile.คุณจำเป็นต้องมีโครงกระดูก และฉันกำลังจะส่งแฟกซ์ โครงกระดูกนั่นมาให้คุณ
You're just a clever imitation, a facsimile.แต่ว่าไม่ใช่ เธอเป็นแค่ของก็อปเกรดเอ สำเนาเเฟกซ์

facsimile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传真[chuán zhēn, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ, 传真 / 傳真] fax; facsimile

facsimile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレビファクシミリ[, terebifakushimiri] (n) (abbr) facsimile through television
ファクシミリアダプタ[, fakushimiriadaputa] (n) {comp} facsimile adapter
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] (n) {comp} facsimile communications function
レタックス[, retakkusu] (n) (abbr) letter facsimile
影印[えいいん, eiin] (n,vs) facsimile
影印本[えいいんほん, eiinhon] (n) facsimile edition
ファクシミリ[, fakushimiri] (n) (1) facsimile; (2) (See ファックス) fax; fax machine; (P)
ファクス[, fakusu] (n) (abbr) fax; facsimile; (P)
ファックス[, fakkusu] (n) (See ファクシミリ・2) facsimile; FAX; (P)
ミニファクス[, minifakusu] (n) minifacsimile
写し[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P)
正本[せいほん, seihon] (n) original; original text; authenticated facsimile; authenticated copy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy

facsimile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โทรภาพ[n.] (thøraphāp) EN: facsimile FR:
วิทยุโทรภาพ[n.] (witthayuthø) EN: radio facsimile FR:
โทรสาร[n.] (thōrasān) EN: telefax ; fax ; telefacsimile FR: fax [m] (anglic.) ; télécopieur [m]

facsimile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildfunk {m}facsimile transmission; facsimile broadcast(ing)
Bildfunkgerät {n}facsimile apparatus
Faksimile-Ausgabe {f}Facsimile reproduction
Fernkopieren {n}facsimile communication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า facsimile
Back to top