ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fatherless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatherless, -fatherless-

*fatherless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatherless (adj.) ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย Syn. bastard
English-Thai: HOPE Dictionary
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี?
Dr. Brennan, I know the Neanderthal case is historic and exciting, but this man was murdered, and he left behind a widow and a fatherless child.ดร. เบรนแนน ฉันรู้นะว่า คดีมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล เป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์ และน่าตื่นเต้น
Two heartbroken, fatherless children are part of that.มีเด็กสองคนใจสลายเพราะเสียพ่อจากเรื่องนี้
Le Ping's daughter was left fatherless.ลูกสาว Le ปิง คือซ้ายกำพร้าพ่อ
Your wife will bear you a son, but your actions on the battlefield tomorrow will leave him fatherless.ภรรยาเจ้าจะให้กำเนิดลูกชาย แต่การกระทำของเจ้าในสนามรบวันพรุ่งนี้นั้น จะทำให้เขากำพร้าพ่อ
You will have a son, and your actions will leave him fatherless.เจ้าจะมีลูกชาย และการกระทำของเจ้าจะทำให้เขากำพร้าพ่อ
So, yes, my actions on the battlefield left my son fatherless.งั้น ใช่สิ การกระทำของข้าในสนามรบ จะปล่อยให้ลูกชายข้ากำพร้าพ่อ
You are not the kind of man to leave a child fatherless.เจ้าไม่ใช่คนที่ปล่อยให้เด็กตาดำๆกำพร้าพ่อหรอกนะ

*fatherless* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
母子家庭[ぼしかてい, boshikatei] (n,adj-no) fatherless family
母子年金[ぼしねんきん, boshinenkin] (n) allowance for fatherless families
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child

*fatherless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำพร้าพ่อ[adj.] (kamphrā phø) EN: fatherless FR: orphelin de père [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fatherless*
Back to top