ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fatherless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatherless, *fatherless*,

-fatherless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี?
Dr. Brennan, I know the Neanderthal case is historic and exciting, but this man was murdered, and he left behind a widow and a fatherless child.ดร. เบรนแนน ฉันรู้นะว่า คดีมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล เป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์ และน่าตื่นเต้น
Two heartbroken, fatherless children are part of that.มีเด็กสองคนใจสลายเพราะเสียพ่อจากเรื่องนี้

-fatherless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
母子家庭[ぼしかてい, boshikatei] (n,adj-no) fatherless family
母子年金[ぼしねんきん, boshinenkin] (n) allowance for fatherless families
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child

-fatherless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำพร้าพ่อ[adj.] (kamphrā phø) EN: fatherless FR: orphelin de père [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fatherless-
Back to top