ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*farthest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น farthest, -farthest-

*farthest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farthest (adj.) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง) See also: ห่างมากที่สุด Syn. farthermost, furthest
farthest (adv.) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง) See also: ห่างมากที่สุด Syn. furthest
English-Thai: HOPE Dictionary
farthest(ฟาร์'เธสทฺ) adj.,adv. ไกลที่สุด,ห่างที่สุด,มากที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
farthest(adj) มากที่สุด,ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด
I picked the farthest from home I could find.ผมเลือกมหาวิทยาลัย ที่ไกลบ้านมากที่สุด
If I take one more step it'll be the farthest away from home I've ever been.ถ้าก้าวขาออกไปเพียงก้าวเดียว มันจะไกลที่สุด เท่าที่ข้าเคยออกจากบ้านมา
This may be the farthest I've ever goneจริงๆแล้ว ฉันก็ไม่เคย นี่อาจจะ
I'm the farthest thing from a junkie. Trust me.ผมไม่ใช่พวกขี้ยานะหมอ เชื่อสิ
The navigational charts. The route to the Farthest Gate.จะพาเจ้าไปยังอีกโลกหนึ่ง
We need the farthest point he could have taken kaylee from lorettoเราต้องบริเวณที่ที่เขาจะพาตัวเคย์ลีไปจากลอเรโต
She put herself closest to the end,farthest from the camera.เธอเปลี่ยนไปยืนตรงจุดที่ริมห้องอีกฝั่ง ตรงที่ไกลจากกล้องที่สุด
So maximum torque farthest away from the incident.ดังนั้นแรงที่ทำให้หมุนรอบได้ไกลที่สุด ห่างไปจากที่เกิดเหตุ
The farthest they could have goneไกลที่สุดที่พวกเขาไปได้
Search the farthest villages!ออกค้นหายังหมู่บ้านที่ไกลออกไป...
Fermi records gamma-ray bursts -- strange blasts of energy from the farthest reaches of the Universe.แฟร์บันทึกระเบิดรังสีแกมมา ลั่นแปลกของพลังงาน จากต้นน้ำที่ไกลที่สุดของจักรวาล

*farthest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
天外[てんがい, tengai] (n) beyond the heavens; farthest regions; furthest regions
最果て[さいはて, saihate] (n) the farthest ends; the furthest ends
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote
極地[きょくち, kyokuchi] (n,adj-no) farthest land; furthest land; polar regions
遠点[えんてん, enten] (n) (1) far point (farthest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) apoapsis

*farthest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *farthest*
Back to top