ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*engulf*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น engulf, -engulf-

*engulf* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engulf (vt.) กลืน See also: ดูดกลืน Syn. inundate, submerge
engulf (vt.) ปกคลุม See also: ท่วมท้น Syn. overwhelm
engulf in (phrv.) ท่วมไปด้วย (ของเหลว) See also: ปกคลุมด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม., Syn. ingulf., See also: engulfment n. ดูengulf
English-Thai: Nontri Dictionary
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป
A cloud of radiation engulfed our great planet.เมฆรังสีแผ่ปกคลุมทั่วโลกของเรา
Madness engulfed the whole world.ความบ้าคลั่งครอบคลุมไปทั่วโลก
Well, I guess, luckily, Fire and Rescue were able to put out the flames before it engulfed the entire vehicle.ฉันคิดว่างั้น โชคดีเลย หน่วยดับเพลิงเข้ามาดับไฟให้ทัน ก่อนที่ไฟจะท่วมห้องโดยสาร
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
The world's about to be engulfed in hellfire and you're in Magic Town, U.S.A.?โลกทั้งใบกำลังจะถูกแผดเผา ด้วยไฟบรรลัยกรรณ์ แต่นายกลับมานั่งเล่นอยู่ในเมืองมายากล
But the blast created a sinkhole which engulfed many of our troops.แต่แรงระเบิดทำให้เกิดหลุมยักษ์ ซึ่งดูดกลืนคนของเราไปมาก
MUST ENGULF ALL THE GALAXIES.บิดเบือนภาพของพวกเขา เป็นวงกลมเหล่า นี้รูปแบบโค้งเหมือน
This squabble soon grows beyond these two men and engulfs all of physics.มันจะเปิดออกจะมีผลต่อวิธีการ อย่างที่เรารับรู้จักรวาล
But because of the rumor that she eats the liver of the people she sees, she was engulfed in pain and sadness.แต่เพราะข่าวลือว่าเธอกินตับคน เธอจึงตกอยู่ในความเจ็บปวดและเศร้าโศก นี่เป็นที่ๆกูมิโฮอยู่ตอนนั้น
I mean, the Hollywood Hills are literally engulfed in flames as we sit here right now.ฉันหมายถึงฮอลลีวู้ดฮิลล์ที่มีแต่ไฟท่วม เหมือนที่เราเจออยู่นี่ไง

*engulf* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf

*engulf* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

*engulf* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *engulf*
Back to top