ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-engulf-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น engulf, *engulf*,

-engulf- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MUST ENGULF ALL THE GALAXIES.บิดเบือนภาพของพวกเขา เป็นวงกลมเหล่า นี้รูปแบบโค้งเหมือน
"they looked as if the least would engulf the town."พวกเขาดูเหมือนว่าอย่างน้อย จะครอบคลุมเมือง
Time feels like a powerful black wave... that wishes to crash down and engulf us.ผมรู้สึกว่าเวลาเป็นเหมือน คลื่นสีดำลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้ามา... เพื่อหวังกระแทกเรา ให้ล้มลงแล้วกลืนกินเราเสีย
Well, you do realize that 600 miles away from London there's this nasty little chap called Hitler who wants to engulf Europe in tyranny?คุณตระหนักไหมว่า ห่างจากลอนดอนไป 600 ไมล์... ...มีผู้ชายที่อันตรายที่ชื่อว่าฮิตเลอร์ ...ผู้ชายที่ต้องการจะปกครองยุโรป
The great wave of gentrification has yet to engulf us.คลื่นการตกแต่งใหม่ให้ฮิป ยังพัดมาไม่ถึงตรงนี้

-engulf- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -engulf-
Back to top