ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dweller*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dweller, -dweller-

*dweller* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cave dweller (n.) มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ Syn. caveman
cave dweller (n.) มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ Syn. cave man
cliff-dweller (sl.) คนที่อาศัยในอาคารสูง
dweller (n.) ผู้อยู่อาศัย See also: ผู้อาศัย Syn. inhabitant, indweller
dwellers (n.) ประชากร See also: พลเมือง, ราษฎร Syn. inhabitants, citizenry, group
indweller (n.) ผู้อยู่อาศัย See also: ผู้อาศัย Syn. inhabitant
English-Thai: Nontri Dictionary
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวนคร (n.) town-dweller See also: citizen
นครวาสี (n.) town-dweller See also: citizen Syn. ชาวนคร
อรัญวาสี (n.) forest dweller
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Theesa swamp dwellers just like meesa.พวกที่อยู่ในหนองน้ำนี่ ก็เหมือนๆ กันกับข้าซ่านั่นแหล่ะ
Now, one of Ammut's names is The Dweller In Amentet.ตอนนี้ หนึ่งในชื่อของแอมมุท คือ เวลลอร์ในอเมนเทท
Then he became a disgraced student, psychopathic music major, homeless vent dweller, security guard, keytarist, power hungry warlord, and now, Kevin.ต่อมาเขาก็กลายเป็นนักศึกษาที่เสียคน เป็นโรคจิตที่เรียนเอกดนตรี คนที่อาศัยอยู่ในช่องระบายอากาศ, รปภ.
"Many of the dwellers in Pompeii had removed rocks."หลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองปอมเปอี เคลื่อนย้ายหิน"
You honestly believe one of these cave dwellers is going to take my place?คุณคิดว่าพวกขี้คุกในนี้ จะแทนที่ฉันได้งั้นเหรอ
What's going on, day dwellers?เป็นไงกันมั่ง พวกคนกลางวัน
Hear me, future-dweller.เจ้าจะเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดต่อจากนี้
Large diameter bubbles, massive lungs... cold water deep dweller.พ่นฟองน้ำลูกยักษ์ ปอดใหญ่มหึมา บ่อน้ำลึกเย็นสุดขั้ว

*dweller* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
住人[じゅうにん, juunin] (n) dweller; inhabitant; resident; (P)
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller
田舎人[いなかびと;いなかじん;いなかうど(ok);でんしゃじん(ok), inakabito ; inakajin ; inakaudo (ok); denshajin (ok)] (n) country dweller
穴居人[けっきょじん, kekkyojin] (n) cave dweller; caveman
都人士[とじんし, tojinshi] (n) city dweller; townspeople
都会人[とかいじん, tokaijin] (n) city dweller

*dweller* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรัญวาสี[u] (aranyawāsī) EN: forest monk ; forest dweller FR:
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chā) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people FR: montagnards [mpl]
คนเมือง[n. exp.] (khonmeūang) EN: city dweller FR:
คนเมือง[n. prop.] (Khonmeūang ) EN: Chiang Mai dweller ; Northern Thais FR:
คนป่า[n. exp.] (khon pā) EN: forest dweller FR:
นครวาสี[n.] (nakharawāsī) EN: town-dweller ; citizen FR:
นครวาสี[n.] (nakhønwāsī ) EN: town-dweller ; citizen FR:
พลเมือง[n.] (phonlameūan) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f] ; gens [fpl]
ผู้อาศัย[n.] (phū āsai) EN: inhabitant ; tenant ; occupant ; resident ; dweller FR: résident [m]
ผู้ที่อาศัยอยู่ตามภูเขา [n. exp.] (phū thī āsa) EN: mountain man ; mountain-dweller FR: montagnard [m] ; montagnarde [f] ; habitant des montagnes [m]
ผู้อยู่[n. exp.] (phū yū) EN: occupant ; tenant ; resident ; dweller ; lessee ; occupier FR: occupant [m]
ผู้อยู่อาศัย[n. exp.] (phū yū āsai) EN: inhabitant ; resident ; occupant ; dweller FR: habitant [m] ; résident [m]

*dweller* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhlenmensch {m}cave dweller
Höhlenbewohner {m}cliff dweller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dweller*
Back to top