ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

citizenry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *citizenry*, -citizenry-

citizenry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citizenry (n.) กลุ่มพลเมือง Syn. population, inhabitants, people
English-Thai: HOPE Dictionary
citizenryn. ประชากรทั้งหลาย,พลเรือนทั้งหลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Into... thecitizenry./ นำไปสู่... .. พลเมือง
In return, Niflheim guarantees the safety of Insomnia and its citizenry... as well as a cessation to all hostilities... bringing a decisive end to this long and bitter war.นิฟเฟิลไฮม์รับประกันว่าพลเมือง ในอินซอมเนีย จะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังจะหยุดการปะทะรุกราน เป็นอันยุติสงคราม ที่มีมาอย่างยาวนาน

citizenry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
青人草[あおひとくさ, aohitokusa] (n) (arch) (See 国民) the people; the public; citizenry

citizenry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürgerschaft {f}citizenry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า citizenry
Back to top