ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dissatisfaction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dissatisfaction, -dissatisfaction-

*dissatisfaction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissatisfaction (n.) ความไม่พอใจ See also: ความขุ่นเคือง Syn. grievance, gripe, grumble Ops. compliment
English-Thai: HOPE Dictionary
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
English-Thai: Nontri Dictionary
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักสีหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone
ชักหน้า (v.) show dissatisfaction (toward someone) See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone Syn. ชักสีหน้า
ความไม่พอใจ (n.) dissatisfaction See also: displeasure, discontent Ops. ความพอใจ
ฮึ่ม (int.) sound which express dissatisfaction
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is the future of my dissatisfaction, you can contact me directlyถ้าในอนาคต ท่านมีปัญหาอะไรอีก ท่านไปหาข้าได้โดยตรง
This has increased the dissatisfaction, disappointment and etc towards the company.เพิ่มความขุ่นเคือง ผิดหวังและสิ่งต่างๆแก่บริษัท
Below are the data and statistics, the difference is the staff's great dissatisfaction.ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลและสถิติ ความแตกต่างคือความไม่พึงพอใจ

*dissatisfaction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P)
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
役不足[やくぶそく, yakubusoku] (adj-na,n) dissatisfaction with the work (role) given to one; feeling oneself above the given work (role)

*dissatisfaction* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
ความไม่พึงพอใจ[n. exp.] (khwām mai p) EN: dissatisfaction FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n. exp.] (khwām mai p) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration ; grudge FR: mécontement [m] ; insatisfaction [f]
อรดี ; อรติ[n.] (øradī ; øra) EN: dissatisfaction FR: désatisfaction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dissatisfaction*
Back to top