ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*department*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น department, -department-

*department* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
department (n.) แผนก See also: ภาค, คณะ, กรม Syn. agency, branch, division, group
department store (n.) ห้างสรรพสินค้า See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ Syn. store, chain store bazaar
departmental (adj.) เกี่ยวกับแผนก See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize (vt.) ทำให้เป็นแผนก See also: แบ่งเป็นแผนก
Highways Department (n.) กรมทางหลวง
Pollution Control Department (n.) กรมควบคุมมลพิษ
Quartermaster Department (n.) กรมพลาธิการ
the trouser department (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. trouser department
trouser department (sl.) อวัยวะเพศชาย Syn. the trouser department
English-Thai: HOPE Dictionary
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]
Personnel departmentsแผนกงานบุคคล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dep (abbr.) คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
dept (abbr.) คำย่อของ department หรือ deputy
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
บพ. (n.) The Department of Aviation See also: DOA. Syn. กรมการบินพาณิชย์
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
กกจ. (n.) Department of Employment Syn. กรมการจัดหางาน
กทธ. (n.) Department of Mineral Resources Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กน. (n.) Department of Internal Trade Syn. กรมการค้าภายใน
กปส. (n.) Public Relations Department Syn. กรมประชาสัมพันธ์
กพร. (n.) Department of Skill Development Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรม (n.) department See also: bureau, regiment of soldier
กรมการขนส่งทหารบก (n.) Military Transportation Department
กรมการขนส่งทหารเรือ (n.) Naval Transportation Department
กรมการขนส่งทางบก (n.) Department of Land Transport
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กรมการค้าภายใน (n.) Department of Internal Trade See also: Department of Domestics Trade
กรมการจัดหางาน (n.) Department of Employment
กรมการบินพาณิชย์ (n.) Department of Aviation See also: Department of Commercial Aviation
กรมการปกครอง (n.) Department of Local Administration See also: Department of the Interior
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's my department. I'll attend to that. This way.หน้าที่ผม ผมจัดการเอง
I want to see all progress reports from all departments... and everything issued by the U.S.I.S.{\cHFFFFFF}ผมต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าทั้งหมด รายงานจากทุกหน่วยงาน ... {\cHFFFFFF}และทุกอย่างที่ออก โดย U.S.I.S.
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
The president has decided that the NCA should be put under the Defense Department's authority.ประธานที่ได้มา สรุปว่าควรจะ เอนซีแอ อยู่ภายใต้เขตอำนาจ
I work for the State Department, and I'm a homosexual.ผมทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ และผมเป็นพวกรักร่วมเพศ
They got the defense department budget down here.มีงบประมาณของกองทัพอยู่ที่นี่ด้วย
You just watch your mouth, mister. this department's laying off civilians left and right.ระวังปากหน่อย นายเป็นลูกน้องฉันนะ
They're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน
Suspension? censure? departmental prosecution?เลิกจ้าง พักงาน หนังสือเตือน ทัณฑ์บน?
If we give ourselves up, the state department will get us home.ผมยอมแล้ว กล้องอยู่ไหนเนี่ย
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์
However, my friend, you missed the lingerie department by four floors.นี่นะเกลอ.. แผนกเสื้อผ้าสตรีน่ะมันอยู่ที่ชั้น 4 ไม่ใช่เหรอ?

*department* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 百货店 / 百貨店] bazaar; department store; general store
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
门诊室[mén zhěn shì, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 门诊室 / 門診室] clinic; outpatient department (or consulting room)
国防部[guó fáng bù, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄅㄨˋ, 国防部 / 國防部] Defense Department; Ministry of National Defense
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, 交通管理局] department of transport
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, 商务部 / 商務部] Department of Trade; Department of Commerce
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 妇产科 / 婦產科] department of gynecology and obstetrics; birth clinic
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, 律政司] Department of Justice (Hong Kong)
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 百货公司 / 百貨公司] department store
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, 农业部 / 農業部] department of agriculture
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ˋ ㄐㄩˊ, 税务局 / 稅務局] Inland Revenue Department (Hong Kong)
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, 司法部] Justice Department (of the US government)
产科[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 产科 / 產科] maternity department; maternity ward; obstetrics
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, 小儿科 / 小兒科] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish
院长[yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, 院长 / 院長] president (of a university etc); department head; dean
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中共中央宣传部 / 中共中央宣傳部] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中国共产党中央委员会宣传部 / 中國共產黨中央委員會宣傳部] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth
门市部[mén shì bù, ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ, 门市部 / 門市部] retail department; section of a retail store
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 本位主义 / 本位主義] selfish departmentalism; departmental selfishness
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 本位] standard; one's own department or unit
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 国务院 / 國務院] State Council (PRC); State Department (USA)
金成[Jīn Chéng, ㄐㄧㄣ ㄔㄥˊ, 金成 / 金晟] Sung KIM, US diplomat and director of US State Department's Korea office
科系[kē xì, ㄎㄜ ㄒㄧˋ, 科系] department
消防队[xiāo fáng duì, ㄒㄧㄠ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄟˋ, 消防队 / 消防隊] fire brigade; fire department
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
政府新闻处[zhèng fǔ xīn wén chù, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ, 政府新闻处 / 政府新聞處] information services department
海事处[hǎi shì chù, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 海事处 / 海事處] Marine Department
内科[nèi kē, ㄋㄟˋ ㄎㄜ, 内科 / 內科] medical department
体育系[tǐ yù xì, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄒㄧˋ, 体育系 / 體育系] Physical Education department
警察局[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, 警察局] police department
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
外科[wài kē, ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 外科] surgical department
统一战线工作部[tǒng yī zhàn xiàn gōng zuò bù, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 统一战线工作部 / 統一戰線工作部] United Front Work Department
统战部[tǒng zhàn bù, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄅㄨˋ, 统战部 / 統戰部] United Front Department

*department* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
デパート[, depa-to] (n) (abbr) department store; (P)
デパートメント[, depa-tomento] (n) department
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university)
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD
三越[みつこし, mitsukoshi] (n) Mitsukoshi (department store); (P)
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
主任教授[しゅにんきょうじゅ, shuninkyouju] (n) chairperson (head) (of the department of psychology)
代理部[だいりぶ, dairibu] (n) mail-order department; branch store
伊勢丹[いせたん, isetan] (n) Isetan (department store); (P)
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
国土安全保障省[こくどあんぜんほしょうしょう, kokudoanzenhoshoushou] (n) (See 米国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores)
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P)
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
整理部[せいりぶ, seiribu] (n) copyreading department
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department
松屋[まつや, matsuya] (n) Matsuya (department store); (P)
武器庫[ぶきこ, bukiko] (n) armory; armoury; ordnance department
消防[しょうぼう, shoubou] (n) fire fighting; fire department; (P)
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] (n) liaison department; public relations department
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P)
白木屋[しろきや, shirokiya] (n) Shirokiya (department store)
[か, ka] (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P)
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
米国土安全保障省[べいこくどあんぜんほしょうしょう, beikokudoanzenhoshoushou] (n) (See 国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
組織横断[そしきおうだん, soshikioudan] (n) cross-departmental; cross-functional
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department
編集局[へんしゅうきょく, henshuukyoku] (n) editorial office; editorial department; editorial board
編集部[へんしゅうぶ, henshuubu] (n) editorial department
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[か, ka] Thai: แผนก English: department

*department* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบดีกรม[n. exp.] (athibødī kr) EN: department director-general FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีเอสไอ[org.] (Dī-Ēs-Ai) EN: DSI (Department of Special Investigation) FR:
ดินแดนของฝรั่งเศส[n. exp.] (din daēn kh) EN: overseas department and region of France FR: département et région d'outre-mer français (DOM) [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-s) EN: department store FR:
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service FR: division [f]
ฝ่ายบริหารงานบุคคล[n. exp.] (fāi børihān) EN: human ressources department FR:
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoe) EN: finance department FR:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา[n. exp.] (fāi kitjakā) EN: student affairs department FR:
ฝ่ายธุรการ[n. exp.] (fāi thurakā) EN: administration ; general administration department FR:
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphas) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน[TM] (Hāngsapphas) EN: Robinson Department Store FR: Robinson Department Store
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
หัวหน้าส่วนการคลัง[n. exp.] (hūanā suan ) EN: head of the finance department FR:
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department ; military department director FR: directeur général [m]
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department FR: ministère de la Défense [m]
การแบ่งแผนก[n. exp.] (kān baeng p) EN: departmentalization FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
คณะวิชา [n.] (khanawicha) EN: department FR:
คณะวิเทศศึกษา[n. exp.] (khana withē) EN: department of international studies FR:
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø. kø) EN: editorial department FR: rédaction éditoriale (presse)
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphl) EN: fire brigade ; fire department FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
กองงานสารบรรณ[n. exp.] (køng ngān s) EN: adjutant general department FR:
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department FR:
กองสลากกินแบ่ง[n. exp.] (køng salāk ) EN: Lottery Department FR:
กพร. (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)[abv.] (Køphørø. (K) EN: DPIM (Department of Primary Industries and Mines) FR:
กปส. (กรมประชาสัมพันธ์)[abv.] (Køpøsø. (Kr) EN: PRD (Public Relations Department) FR: PRD
กศน. (กรมการศึกษานอกโรงเรียน)[abv.] (Køsønø. (Kr) EN: Department of Non-Fornal Education (NFE) FR:
กสร. (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)[abv.] (Køsørø. (Kr) EN: DLPW (Department of Labour Protection and Welfare) FR:
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรม[n.] (krom) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรมอาชีวศึกษา[org.] (Krom Āchīwa) EN: Vocational Education Department FR:
กรมอัยการ[org.] (Krom Aiyakā) EN: Public Prosecution Department FR:
กรมอนามัย[org.] (Krom Anāmai) EN: Department of Health FR: département de la santé [m]
กรมอาเซียน[org.] (Krom ĀSĪEN) EN: ASEAN National Secretariat ; Department of ASEAN Affairs FR:
กรมบัญชีกลาง[org.] (Krom Banchī) EN: Comptroller General's Department (CGD) FR:
กรมชลประทาน[org.] (Krom Chonpr) EN: Royal Irrigation Department ; Irrigation Department FR:

*department* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhaltung {f}accounting department
Verwaltung {f}administration department
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
Montageabteilung {f}assembly department
Kinderabteilung {f}children's department
Fachabteilung {f}competent department
Kundendienstabteilung {f}customer services department
Entwicklungsabteilung {f}development department
Versandabteilung {f}dispatch department
Dramaturgie {f}script department
Finanzabteilung {f}finance department; accounts department
Lebensmittelabteilung {f}food department
Auslandsabteilung {f}foreign department
Gesundheitsamt {n}public health department
Fachobmann {m}head of department
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Montageleitung {f}installation department
Rechtsabteilung {f}legal department
Marketingabteilung {f}marketing department
Poliklinik {f}outpatient department
Auskunftsabteilung {f}reference department
Registrierungsstelle {f}registration department
Revisionsabteilung {f}auditing department
Versandabteilung {f}shipping department
Außenministerium {n}State Department [Am.]
Reisestelle {f}travel department
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences
Umweltministerium {n}Department of the Environment [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *department*
Back to top