ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-department-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น department, *department*,

-department- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dep (abbr.) คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
dept (abbr.) คำย่อของ department หรือ deputy
กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
บพ. (n.) The Department of Aviation See also: DOA. Syn. กรมการบินพาณิชย์
รอ. (n.) Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to be the first prime minister of India to name your entire cabinet to make the head of every government department a Muslim.ผมอยากให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี คนแรกของอินเดีย และแต่งตั้งคณะรมต.ของคุณเอง ให้รมต.ของทุกกระทรวงเป็นมุสลิม
They got the defense department budget down here.มีงบประมาณของกองทัพอยู่ที่นี่ด้วย
If we give ourselves up, the state department will get us home.ผมยอมแล้ว กล้องอยู่ไหนเนี่ย
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์
However, my friend, you missed the lingerie department by four floors.นี่นะเกลอ.. แผนกเสื้อผ้าสตรีน่ะมันอยู่ที่ชั้น 4 ไม่ใช่เหรอ?
That's all it is. They're like the police department for wiseguys.ทั้งหมดก็แค่นี้ พวกเขาเปรียบเหมือน กรมตำรวจของมาเฟีย
Mark everything in the Junior Department up 10ºº. 15ºº.ให้ประกาศเพิ่มราคาสินค้าแผนกเยาวชน 10% -15%
Man, we sizzle so hot that the fire department parks outside.เครื่องร้อน จนรถดับเพลิงมาจอดรอแล้ว
I think it's time we brought this out of the closet... and report these results directly... to the Department of Scientific Intelligence in Washington.ฉันว่ามันถึงเวลาที่เรา.. ..จะนำรายงานนี้เข้าเสนอโดยตรง.. ..ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ในวอชิงตัน
Under Department "W" provisions, it is unlawful to kill a worker without just cause.โดยไม่มีเหตุผลสมควร ตามระเบียบการประกันธุรกิจ
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย
I have been advised by my department that I can take a train from here to Pontypridd.ผมได้คำแนะนำ จากแผนกของผมว่าผมขึ้นรถไฟจากนี่ ไปพอนไทพิดได้

-department- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百货店[bǎi huò diàn, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 百货店 / 百貨店] bazaar; department store; general store
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
门诊室[mén zhěn shì, ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 门诊室 / 門診室] clinic; outpatient department (or consulting room)
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, 交通管理局] department of transport
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ˋ ㄅㄨˋ, 商务部 / 商務部] Department of Trade; Department of Commerce
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 妇产科 / 婦產科] department of gynecology and obstetrics; birth clinic
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, 律政司] Department of Justice (Hong Kong)
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 百货公司 / 百貨公司] department store
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, 农业部 / 農業部] department of agriculture
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ˋ ㄐㄩˊ, 税务局 / 稅務局] Inland Revenue Department (Hong Kong)
特护区[tè hù qū, ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 特护区 / 特護區] intensive care department (of hospital)
重病特护区[zhòng bìng tè hù qū, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄜˋ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 重病特护区 / 重病特護區] intensive care department (of hospital)
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, 司法部] Justice Department (of the US government)
院长[yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, 院长 / 院長] president (of a university etc); department head; dean
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中共中央宣传部 / 中共中央宣傳部] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中国共产党中央委员会宣传部 / 中國共產黨中央委員會宣傳部] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth
本位[běn wèi, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ, 本位] standard; one's own department or unit
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 国务院 / 國務院] State Council (PRC); State Department (USA)

-department- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
デパート[, depa-to] (n) (abbr) department store; (P)
デパートメント[, depa-tomento] (n) department
デパートメントストア[, depa-tomentosutoa] (n) department store
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university)
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
主任教授[しゅにんきょうじゅ, shuninkyouju] (n) chairperson (head) (of the department of psychology)
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
国土安全保障省[こくどあんぜんほしょうしょう, kokudoanzenhoshoushou] (n) (See 米国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores)
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P)
官幣社[かんぺいしゃ, kanpeisha] (n) (obs) shrine receiving offerings from the Bureau of Divinities (pre-Meiji) or the Imperial Household Department (post-Meiji)
左弁官[さべんかん, sabenkan] (n) (See 弁官) Oversight Department of the Left (overseeing the Ministries of Central Affairs, Ceremonies, Civil Administration & Popular Affairs)
整理部[せいりぶ, seiribu] (n) copyreading department
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department
武器庫[ぶきこ, bukiko] (n) armory; armoury; ordnance department
渉外部[しょうがいぶ, shougaibu] (n) liaison department; public relations department
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P)
米国土安全保障省[べいこくどあんぜんほしょうしょう, beikokudoanzenhoshoushou] (n) (See 国土安全保障省) Department of Homeland Security; DHS
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department
編集部[へんしゅうぶ, henshuubu] (n) editorial department
苦情処理機関[くじょうしょりきかん, kujoushorikikan] (n) grievance machinery; complaints department
訟務部[しょうむぶ, shoumubu] (n) Litigation Department (of the Ministry of Justice)
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) Metropolitan Police Department (esp. Tokyo); (P)
農科[のうか, nouka] (n) agricultural course or department
部長代理[ぶちょうだいり, buchoudairi] (n) deputy section or department manager

-department- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบดีกรม[n. exp.] (athibødī kr) EN: department director-general FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดินแดนของฝรั่งเศส[n. exp.] (din daēn kh) EN: overseas department and region of France FR: département et région d'outre-mer français (DOM) [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[n.] (dīphātmēn-s) EN: department store FR:
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service FR: division [f]
ฝ่ายบริหารงานบุคคล[n. exp.] (fāi børihān) EN: human ressources department FR:
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoe) EN: finance department FR:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา[n. exp.] (fāi kitjakā) EN: student affairs department FR:
ฝ่ายธุรการ[n. exp.] (fāi thurakā) EN: administration ; general administration department FR:
ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (fāi wichākā) EN: technical office ; studies department ; academic administration ; academic department FR:
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphas) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน[TM] (Hāngsapphas) EN: Robinson Department Store FR: Robinson Department Store
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
หัวหน้าส่วนการคลัง[n. exp.] (hūanā suan ) EN: head of the finance department FR:
เจ้ากรม[n. exp.] (jaokrom) EN: director-general ; director of a department ; military department director FR: directeur général [m]
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department FR: ministère de la Défense [m]
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
คณะวิชา [n.] (khanawicha) EN: department FR:
คณะวิเทศศึกษา[n. exp.] (khana withē) EN: department of international studies FR:
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
กองบ.ก.[n. exp.] (køng bø. kø) EN: editorial department FR: rédaction éditoriale (presse)
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphl) EN: fire brigade ; fire department FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
กองงานสารบรรณ[n. exp.] (køng ngān s) EN: adjutant general department FR:
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department FR:
กองสลากกินแบ่ง[n. exp.] (køng salāk ) EN: Lottery Department FR:
กศน. (กรมการศึกษานอกโรงเรียน)[abv.] (Køsønø. (Kr) EN: Department of Non-Fornal Education (NFE) FR:
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรม[n.] (krom) EN: department ; bureau ; subdivision of a ministry FR: département [m] ; division [f] ; direction [f]
กรม[n.] (krom) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรมอาชีวศึกษา[org.] (Krom Āchīwa) EN: Vocational Education Department FR:
กรมอัยการ[org.] (Krom Aiyakā) EN: Public Prosecution Department FR:
กรมอนามัย[org.] (Krom Anāmai) EN: Department of Health FR: département de la santé [m]
กรมอาเซียน[org.] (Krom ĀSĪEN) EN: ASEAN National Secretariat ; Department of ASEAN Affairs FR:
กรมบัญชีกลาง[org.] (Krom Banchī) EN: Comptroller General's Department (CGD) FR:
กรมชลประทาน[org.] (Krom Chonpr) EN: Royal Irrigation Department ; Irrigation Department FR:
กรมเจ้าท่า[org.] (Krom Jaothā) EN: Harbour Department FR:
กรมจเร[org.] (Kromjarē) EN: Inspector General Department FR:
กรมการบินพลเรือน (บพ.)[org.] (Krom Kān Bi) EN: Department of Civil Aviation (DCA) FR:
กรมการค้าภายใน[org.] (Krom Kān Kh) EN: Department of Internal Trade FR:
กรมการค้าต่างประเทศ[org.] (Krom Kān Kh) EN: Foreign Trade Department ; Department of Foreign Trade FR: département du Commerce extérieur [m]

-department- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchhaltung {f}accounting department
Verwaltung {f}administration department
Montageabteilung {f}assembly department
Kinderabteilung {f}children's department
Fachabteilung {f}competent department
Kundendienstabteilung {f}customer services department
Entwicklungsabteilung {f}development department
Versandabteilung {f}dispatch department
Dramaturgie {f}script department
Finanzabteilung {f}finance department; accounts department
Lebensmittelabteilung {f}food department
Auslandsabteilung {f}foreign department
Gesundheitsamt {n}public health department
Fachobmann {m}head of department
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.]
Montageleitung {f}installation department
Rechtsabteilung {f}legal department
Marketingabteilung {f}marketing department
Poliklinik {f}outpatient department
Auskunftsabteilung {f}reference department
Registrierungsstelle {f}registration department
Revisionsabteilung {f}auditing department
Versandabteilung {f}shipping department
Außenministerium {n}State Department [Am.]
Reisestelle {f}travel department
Warenannahme {f}receiving department; incoming goods department

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -department-
Back to top