ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contraband*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contraband, -contraband-

*contraband* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contraband (n.) การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
contraband (adj.) ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย Syn. black, black-market, bootleg
contraband (n.) สินค้าเถื่อน See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี Syn. smuggled goods
English-Thai: HOPE Dictionary
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
English-Thai: Nontri Dictionary
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband See also: illegal article, illegal goods, pirated goods
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods Ops. ของถูกกฎหมาย
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband See also: illegal article, illegal goods, pirated goods
ของเถื่อน (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods Syn. ของผิดกฎหมาย Ops. ของถูกกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย (n.) contraband See also: illegal article, illegal goods, pirated goods Syn. ของผิดกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย (n.) contraband See also: illegal article, illegal goods, pirated goods Syn. ของผิดกฎหมาย
สินค้าเถื่อน (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods Syn. ของเถื่อน Ops. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย
สินค้าเถื่อน (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods Syn. ของเถื่อน Ops. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They ship most of the contraband across Lake Michigan.เรือพวกนั้นก็คง ข้ามทะเลสาบมิชิแกน มาแบบผิดกฎหมาย.
Some contraband here, but nothing to get in a twist over.แต่ไม่มีอะไรที่จะได้รับในการบิดกว่า
When you asked me to get rid of the phones, make them contraband, so you could control the trade in here, did I not comply?ตอนแกขอให้ฉันตัดสายโทรศัพท์ ทำให้มันกลายเป็นของต้องห้าม เพื่อที่แกจะได้ค้าขายในนี้ได้
We're looking into smuggling and contraband transportation of Cuban cigars.พนันว่าคุณมี เรากำลังตรวจสอบการลักลอบนำเข้าอยู่ และการส่งของที่ผิดกฎหมายอย่างซิการ์คิวบัน
There is no evidence of any weapons or Republic contraband, General.เราไม่พบหลักฐานว่ามีอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมาย ของพวกสาธารณรัฐเลยครับ ท่านนายพล
I got contraband in my locker.ชั้นถูกลอบเอาของมาใส่ในล้อกเกอร์ชั้น
He has a fridge full of stolen blood bank contraband In the house.เขามีเลือดที่ผิดกฎหมายเก็บไว้ในบ้าน มันถูกขโมยมาจากธนาคารเลือด
Contribute any contraband to tonight's menu?รายการคืนนี้ มีของผิดกฏหมายมั้ย
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน
Only now he's using delivery drivers to smuggle his contraband through the airport.เฉพาะตอนนี้เขาก็ใช้ คนขับรถส่งของเพื่อลักลอบ ขนสินค้าผ่านด่านที่สนามบิน
Earlier today, we got a tip on one of the unrecorded lines that a stewardess was planning on smuggling some contraband onto a New York bound flight.วันนี้มีคนแจ้งว่า โอสเตสส์คนหนึ่ง จะลักลอบขนของผิดกฏหมาย
Dirty bankers dealing in arms, contraband, and money laundering throughout Europe, Africa, and the middle east.ทุกคนล้วนอยู่ในบัญชีดำของตำรวจสากล นายธนาคารทุจริต นายหน้าค้าอาวุธ ของเถื่อน และการฟอกเงิน

*contraband* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁品[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, 禁品] contraband goods
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, 走私品] smuggled product; contraband; pirate product

*contraband* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P)
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden
禁制品[きんせいひん, kinseihin] (n) contraband (goods); prohibited goods
禁輸品[きんゆひん, kinyuhin] (n) contraband (goods)
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit
闇再販[やみさいはん, yamisaihan] (n) price-support measures for contraband goods

*contraband* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของหนีภาษี[n. exp.] (khøng nī ph) EN: contraband FR: produit de contrebande [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ปล่อยของ[X] (plǿikhøng) EN: market contraband FR:
สินค้าหนีภาษี[n. exp.] (sinkhā nī p) EN: smuggled goods ; contraband FR: marchandises de contrebande [fpl]
สินค้าเถื่อน[n. exp.] (sinkhā theū) EN: contraband goods ; contravand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contraband*
Back to top