ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-contraband-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contraband, *contraband*,

-contraband- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They ship most of the contraband across Lake Michigan.เรือพวกนั้นก็คง ข้ามทะเลสาบมิชิแกน มาแบบผิดกฎหมาย.
Some contraband here, but nothing to get in a twist over.แต่ไม่มีอะไรที่จะได้รับในการบิดกว่า
We're looking into smuggling and contraband transportation of Cuban cigars.พนันว่าคุณมี เรากำลังตรวจสอบการลักลอบนำเข้าอยู่ และการส่งของที่ผิดกฎหมายอย่างซิการ์คิวบัน
I got contraband in my locker.ชั้นถูกลอบเอาของมาใส่ในล้อกเกอร์ชั้น
He has a fridge full of stolen blood bank contraband In the house.เขามีเลือดที่ผิดกฎหมายเก็บไว้ในบ้าน มันถูกขโมยมาจากธนาคารเลือด
Contribute any contraband to tonight's menu?รายการคืนนี้ มีของผิดกฏหมายมั้ย
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน
Only now he's using delivery drivers to smuggle his contraband through the airport.เฉพาะตอนนี้เขาก็ใช้ คนขับรถส่งของเพื่อลักลอบ ขนสินค้าผ่านด่านที่สนามบิน
Earlier today, we got a tip on one of the unrecorded lines that a stewardess was planning on smuggling some contraband onto a New York bound flight.วันนี้มีคนแจ้งว่า โอสเตสส์คนหนึ่ง จะลักลอบขนของผิดกฏหมาย
They don't use a tactical team to open a container of contraband electronics.มาร์ติน พวกเขาไม่ยอมใช้ หน่วยยุทธวิธีเปิดตู้เครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อน
Yuh... Sir, are you bringing any contraband back into the United States?คุณครับอะไรที่นำกลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาครับ?
Greytrade is an online marketplace that has damn near every contraband imaginable.เกรย์เทรดเป็นตลาดออนไลน์ มีของเถื่อนขายทุกอย่าง อย่างที่คิดไม่ถึงเลยหล่ะ

-contraband- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁品[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, 禁品] contraband goods

-contraband- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P)
禁制品[きんせいひん, kinseihin] (n) contraband (goods); prohibited goods
禁輸品[きんゆひん, kinyuhin] (n) contraband (goods)
闇再販[やみさいはん, yamisaihan] (n) price-support measures for contraband goods

-contraband- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kān khā khø) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของหนีภาษี[n. exp.] (khøng nī ph) EN: contraband FR: produit de contrebande [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ปล่อยของ[X] (plǿikhøng) EN: market contraband FR:
สินค้าหนีภาษี[n. exp.] (sinkhā nī p) EN: smuggled goods ; contraband FR: marchandises de contrebande [fpl]
สินค้าเถื่อน[n. exp.] (sinkhā theū) EN: contraband goods ; contravand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -contraband-
Back to top