ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contemptible*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contemptible, -contemptible-

*contemptible* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptible (adj.) น่าเหยียดหยาม See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น Syn. despicable, worthless
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
contemptible person (n.) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง) See also: คนชั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสารเลว (n.) contemptible man See also: vile man Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า Ops. คนดี
คนเลวทรามต่ำช้า (n.) contemptible man See also: vile man Syn. คนเลว, คนชั่ว Ops. คนดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You contemptible pig.คุณคือหมูที่น่าขยักแขยง
And now you contemptible harpy I shall end your reign of matriarchal tyranny.ฉันจะเป็นคนล้มบัลลังก์ทรราชของแก
If enduring such contemptible abasement is my future,หากการอนทนอยู่เป็นสิ่งที่น่ารักเกียจ ข้าจะไม่อดทนอีกต่อไป
I'm sorry about what I said the other day. About calling you contemptible and deplorable.ฉันขอโทษที่ฉันพูดเมื่อวันก่อน ที่ด่าเธอว่า น่ารังเกียจ น่าเวทนา
I could forgive you if you betrayed me with anyone remotely admirable, but you chose the most contemptible man I have ever known.ผมคงยกโทษให้ได้ ถ้าคุณเป็นชู้กับผู้ชายคนอื่นๆ แต่คุณเลือก
Some contemptible junkie who couldn't keep the peace for eight hours?ไอ้ขี้ยาสารเลวไร้ค่าคนหนึ่ง คนที่อยู่อย่างสันติสุข ได้่ไม่ถึง 8 ชั่วโมง
Well, no disrespect to your friend, Ms. Thorne, but when it comes to that contemptible father of hers, believe me, justice was well served.ไม่ได้จะดูถูกเพือนของคุณ คุณ ธอร์น แต่เรื่องก็มาถึงนี้แล้ว พ่อของเธอช่างน่ารังเกียจ เชื่อฉันสิ เค้าได้รับการตัดสินที่ยุติธรรม
It's deplorable, contemptible,เคิร์ทบอกฉันแล้ว มันน่าน่ารังเกียจ น่าเวทนา และก็ไม่ถูกต้อง

*contemptible* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑鄙[bēi bǐ, ㄅㄟ ㄅㄧˇ, 卑鄙] base; mean; contemptible; despicable
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends

*contemptible* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible
蚰蜒[げじげじ;げじ;ゲジゲジ;ゲジ, gejigeji ; geji ; gejigeji ; geji] (n) (1) (uk) house centipede (Scutigeromorpha spp.); (2) (げじげじ, ゲジゲジ only) (uk) contemptible person; skunk; wretch; louse
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P)

*contemptible* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious ; vile FR: maudit ; méprisable ; diabolique
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

*contemptible* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verächtlich {adj} | verächtlicher | am verächtlichstencontemptible | more contemptible | most contemptible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contemptible*
Back to top