ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*conservation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น conservation, -conservation-

*conservation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conservation (n.) การป้องกันความสูญเสีย See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้ Syn. preservation, protection
conservation (n.) การอนุรักษ์ธรรมชาติ
conservationist (n.) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ Syn. environmentalist
English-Thai: HOPE Dictionary
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservationist(คอนเซอเว'เชินนิสทฺ) นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservationist(n) นักอนุรักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conservationการอนุรักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biological diversity conservationการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conservationการอนุรักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Conservationistsนักอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Fishery conservationการอนุรักษ์ประมง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอนุรักษ์ (n.) conservation Ops. การทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My daddy was one of the first mens in these parts to start a soil conservation group.พ่อของฉันคือหนึ่งในพวกผู้ชายแรก\ในชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ เพื่อเริ่มต้นกลุ่มการอนุรักษ์ผิวดิน
You're the director of document conservation. You know this.คุณเป็นผู้อำนวยการของหอเอกสาร คุณน่าจะรู้ดี
Costa Rica has made a choice between military spending and the conservation of its lands.คอสตาริกาได้ตัดสินใจระหว่างขยาย อำนาจทางทหารกับอนุรักษ์ผืนดิน
I first heard Stephen Hawking give a lecture up in San Francisco, in which he made this extraordinary claim that black holes seem to violate the very, very fundamental principle of physics called conservation of information.มากหลักการพื้นฐาน มากของฟิสิกส์ ที่เรียกว่าการอนุรักษ์ข้อมูล เจ็ดปีหลังจากผลงานของเขา
You wouldn't believe how people end up treating what can end up being priceless works of art, especially in our paper conservation laboratory where we're equipped with...กับที่ศิลปินใช้มาตลอดชั่วชีวิต คุณอาจจะไม่เชื่อสายตาเลยว่า หลังการดูแลรักษาเหล่านี้ สามารถสร้างงานศิลปะ ที่มีมูลค่ามหาศาลได้
Art conservation is another one of my passions.อนุรักษ์งานศิลป์ ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ฉันหลงไหลน่ะคะ
We have chosen a place that fits the sightseeing and conservation of the natural environment on JeJu Island.อย่างแรกที่เราได้เลือกคือบางสิ่งที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติของเการเชจู
A warehouse rebuilder? Oh, my God. Lavoisier's law of the conservation of mass.โอ้ พระเจ้า กฎการอนุรักษ์มวลของสสารของลาวัวซิเออร์
That's why I was willing to bet this face on the laws of conservation of energy.นั่นเป็นเหตุผลที่ผมก็ยินดีที่ จะเดิมพันหน้านี้ เกี่ยวกับกฎหมายของ การอนุรักษ์พลังงาน
That's an example of the law of conservation of energy.นั่นเป็นตัวอย่างของกฎหมาย ของการอนุรักษ์พลังงาน
Actually, my name was the topic of conservation.- Actually my name was the topic of conversation.
Take him, Hans, for conservation.เอาตัวมันไป ฮานส์ เอาไปคุยเล่นก็ได้

*conservation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护区[bǎo hù qū, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄑㄩ, 保护区 / 保護區] conservation district
守恒定律[shǒu héng dìng lǜ, ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 守恒定律 / 守恆定律] conservation law
能量守恒[néng liàng shǒu héng, ㄋㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˇ ㄏㄥˊ, 能量守恒 / 能量守恆] conservation of energy
水土保持[shuǐ tǔ bǎo chí, ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ, 水土保持] soil conservation

*conservation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
エネルギー保存の法則[エネルギーほぞんのほうそく, enerugi-hozonnohousoku] (n) law of conservation of energy
コンサベーション[, konsabe-shon] (n) conservation
地球環境保全[ちきゅうかんきょうほぜん, chikyuukankyouhozen] (n) global environment conservation; global environment preservation
天然資源保護論者[てんねんしげんほごろんしゃ, tennenshigenhogoronsha] (n) conservationist
治山[ちさん, chisan] (n) forest conservation; afforestation
湖沼水質保全特別措置法[こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう, koshousuishitsuhozentokubetsusochihou] (n) Law Concerning Special Measures for Conservation of Lake Water Quality (1984)
環境保全[かんきょうほぜん, kankyouhozen] (n) environmental conservation
省エネ[しょうエネ, shou ene] (n) (abbr) (See 省エネルギー) energy conservation; economical use of energy
節電[せつでん, setsuden] (n,vs) conservation of electricity; brownout
自然環境保全地域[しぜんかんきょうほぜんちいき, shizenkankyouhozenchiiki] (n) nature conservation area
角運動量保存の法則[かくうんどうりょうほぞんのほうそく, kakuundouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of angular momentum
資源節約[しげんせつやく, shigensetsuyaku] (n) conservation of resources
運動量保存の法則[うんどうりょうほぞんのほうそく, undouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of momentum
Japanese-English: COMDICT Dictionary
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility)

*conservation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest FR: conservation de la forêt [f]
อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (anurak tham) EN: nature conservation FR: conservation de la nature [f]
การอนุรักษ์[n.] (kān anurak) EN: conservation ; preservation FR: conservation [f] ; préservation [f]
การอนุรักษ์ดิน[n. exp.] (kān anurak ) EN: soil conservation FR: conservation des sols [f]
การอนุรักษ์น้ำ[n. exp.] (kān anurak ) EN: water conservation FR:
การอนุรักษ์พลังงาน[n. exp.] (kān anurak ) EN: conservation of energy FR: conservation de l'énergie [f]
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: natural resources conservation FR: préservation des ressources naturelles [f]
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān anurak ) EN: environment conservation FR: protection de l'environnement [f]
การอนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (kān anurak ) EN: nature conservancy FR: conservation de la nature [f]
การเก็บ[n.] (kān kep) EN: saving ; storage FR: conservation [f]
การเก็บข้อมูล[n. exp.] (kān kep khø) EN: FR: conservation des données [f]
การประหยัดพลังงาน[n. exp.] (kān prayat ) EN: energy saving ; energy conservation FR: économie d'énergie [f]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat ) EN: conservation of natural ressources FR: conservation des ressources naturelles
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecotourism ; conservation tourism FR: écotourisme [m]
โครงการอนุรักษ์[n. prop.] (khrōngkān a) EN: conservation project FR:
กฎแห่งวัตถุไม่สูญสลาย[n. exp.] (kot haeng w) EN: law of conservation of matter FR: loi de conservation de la matière [f]
กฎการอนุรักษ์พลังงาน[v.] (kot kān anu) EN: law of conservation of energy FR: loi de conservation de l'énergie [f]
กฎสัดส่วนคงที่[n. exp.] (kot satsūan) EN: law of conservation of mass/matter FR:
กฎทรงมวล[n. exp.] (kot song mū) EN: law of conservation of mass/matter FR:
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช[org.] (Krom Utthay) EN: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation FR:
หลักการทรงมวล[n. exp.] (lakkān song) EN: principle of mass conservation FR:
หลักการทรงพลังงาน[n. exp.] (lakkān song) EN: principle of energy conservation FR:
นโยบายประหยัดพลังงาน[n. exp.] (nayōbāi pra) EN: energy conservation policy FR:
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]
พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ[n. exp.] (pheūnthī an) EN: natural conservation area FR:
พื้นที่สงวน[n. exp.] (pheūnthī sa) EN: nature reserve ; conservation area FR:
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย[n. prop.] (Sūn Feuk Lū) EN: Thai Elephant Conservation Center FR:
วันอนุรักษ์มรดกไทย[n. prop.] (Wan Anurak ) EN: Thai Heritage Conservation Day FR:
วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Anurak ) EN: National River Conservation Day FR:
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ[n. prop.] (Wan Anurak ) EN: National Forest Conservation Day FR:

*conservation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum
Energieerhaltung {f}conservation of energy; energy conservation
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation
Naturschutzgebiet {n}nature reserve; conservation area
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum
Tierschutzgesellschaft {f}conservation society

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *conservation*
Back to top