ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

environmentalist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *environmentalist*, -environmentalist-

environmentalist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
environmentalist (n.) นักสิ่งแวดล้อม See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmentalistนักสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักสิ่งแวดล้อม (n.) environmentalist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Myself and one other an environmentalist named Matt..... เค้าเป็นนักธรรมชาติศาสตร์ชื่อ "แมํต"
Now, most environmentalists feel that this event is like the red tide in the ocean, but instead of algae killing fish, this happened on land.ตอนนี้ นักสิ่งแวดล้อมส่วนมากรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้เหมือนกับ ประกฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แต่แทนที่จะเป็นสาหร่ายฆ่าปลา นี่เกิดขึ้นบนพื้นดิน
He was a passionate environmentalist.เขาเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องการศึกษาถึงสิ่งต่างๆในธรรมชาติมาก
Well, they're environmentalists.ก็พวกเขาเป็นนักอนุรักษ์
There's no shortage of enemies to the logging industry, from climate change environmentalists to animal rights activists.ในธุรกิจตัดไม้มีศัตรูอยู่มากมาย ตั้งแต่นักอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จนไปถึงนักอนุรักษ์สิทธิสัตว์
Environmentalists are trying to determine the cause of death.นักสิ่งแวดล้อมต่างพยายาม... ค้นหาเหตุการตาย...

environmentalist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
環境保護主義者[かんきょうほごしゅぎしゃ, kankyouhogoshugisha] (n) environmentalist
環境保護論者[かんきょうほごろんしゃ, kankyouhogoronsha] (n) environmentalist
環境問題専門家[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist

environmentalist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak singwaē) EN: environmentalist FR: environnementaliste [m]
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nakwichākān) EN: environmentalist FR: spécialiste de l'environnement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า environmentalist
Back to top