ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*commonly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commonly, -commonly-

*commonly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonly (n.) อย่างธรรมดา Syn. ordinarily, generally
uncommonly (adv.) อย่างแปลกๆ See also: อย่างไม่ธรรมดา Syn. oddly, peculiarly
English-Thai: HOPE Dictionary
commonlyadv. โดยทั่วไป,ตามธรรมดา
English-Thai: Nontri Dictionary
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียบๆ (adv.) commonly See also: ordinarily Syn. เรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I have heard that she is uncommonly improved within this last year or two.แหม ผมได้ยินว่าหล่อนได้รับการแก้ไข อย่างหาได้ยากในช่วงหนึ่งหรือสองปีที่แล้ว
One of those who refuses to play the hand that he was dealt. I am most commonly known as a "borrowed ladder."พวกที่ไม่เล่นตามกฏ ถูกเรียกว่า "พวกนั่งทับ"
... shewasalso an uncommonly kind woman.. เธอยังเป็นคนที่ใจดีอย่างไม่มีที่ติ
It means that uncommon beauty... is commonly overlooked.มันหมายถึงความงามที่หายาก... คือสิ่งที่มองเห็นไม่ง่าย
You write uncommonly fast, Mr Darcy.คุณเขียนเร็วอย่างไม่ธรรมดาเลย คุณดาร์ซี่
It's commonly called the cock, but the correct word for it is penis.โดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่า จู๋ (cock), แต่ที่ถูกควรจะใช้คำว่าลึงค์ _'
This is commonly called a boner, a hard on, the man's got it on, etc.โดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่าแข็งปั๋ง ตั้งโด่, หรืออะไรก็แล้วแต่
Sir, we have been made aware, through electronic documents that you have been searching for a high-grade fuel commonly used to launch rockets.เรารับทราบเรื่องจากการส่ง ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิคส์... ...ที่คุณใช้ทำการค้นหา เชื้อเพลิงชั้นดีเพื่อใช้ใน... ...การปล่อยจรวด
This one was taken on December 1 1 , 1972, and it is the most commonly published photograph in all of history.ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1972 และมันคือภาพที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว อย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์
Well, not in the way Most commonly portrayed in dime-Store novels.ไม่ใช่ในแบบธรรมดา อย่างพวกรูปภาพรึนิยาย
Well, commonly known as...ว.พ.ร.ส. หรือที่รู้จักกันดีว่า ว.พ.ร.ส.
It's most commonly used as an anti-theft device for printed material.It's most commonly used as an anti-theft device for printed material.

*commonly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保镳[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镳 / 保鑣] bodyguard; more commonly written 保鏢|保镖
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, 俗称 / 俗稱] commonly referred to as; common term
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 常见 / 常見] commonly seen; common; to see sth frequently
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
罗曼使[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼使 / 羅曼使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史

*commonly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
印刷標準字体[いんさつひょうじゅんじたい, insatsuhyoujunjitai] (n) (See 常用漢字) standard printed form (of kanji); any of 1,022 non-joyo kanji commonly used in print
御っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world
簡易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print
茶飯事[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc.

*commonly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
ตามธรรมดา[adv.] (tām thammad) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *commonly*
Back to top