ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*client*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น client, -client-

*client* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
client (n.) ลูกค้า Syn. customer
clientele (n.) ลูกค้าทั้งหมด See also: ลูกค้าทั้งหลาย Syn. clients, customers
clients (n.) ลูกค้าทั้งหมด See also: ลูกค้าทั้งหลาย Syn. customers
English-Thai: HOPE Dictionary
client(ไคล'เอินทฺ) n. ลูกความ,คนไข้,ลูกค้า,คนซื้อของ,ผู้พึ่งคนอื่น, บุคคลหรือบริษัทที่จ่ายเงินสำหรับสินค้าหรือการบริการ adj. เป็นลูกค้าประจำ, See also: cliental adj. ดูclient ผู้รับบริการ1. ใช้ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่สามารถเรียกข้อมูลข่าวสารหรือโปรแกรมจากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) มาใช้ได้ หรืออาจหมายถึงเครื่องที่ทำงานอย่างอิสระ โดยใช้โปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนั้นเองก็ได้ ดู file server ประกอบ2. หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยใช้ระบบ DDE หรือ dynamic data exchange ดู dynamic data exchange ประกอบ
client applicationโปรแกรมเฉพาะเครื่อง1. ในเรื่องของข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) คำนี้หมายถึง โปรแกรมที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง โดยปกติ ในระบบเครือข่ายนั้น จะต้องมีคอมพิวเตอร์กลางเครื่องหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ไว้ให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถเรียกไปใช้ได้ เรียกว่า เครื่องบริการแฟ้ม (file server) (คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเหล่านั้น) แต่ถ้าเครื่องบริการแฟ้มนั้นเสีย คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายเดียวกันนั้นก็จะทำงานไม่ได้เลย ฉะนั้น เราจึงมักจะให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายมีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องของตนเองด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่แม้จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปใช้ได้ เราเรียกโปรแกรมที่เก็บอยู่เฉพาะในเครื่องนี้ว่า " client application "2. โปรแกรมบนระบบวินโดว์ที่สามารถโยงถึงที่มาของภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบได้ หากเมื่อใดมีการแก้ไขในแฟ้มต้นแบบ โปรแกรมก็จะจัดการแก้ไขในแฟ้มใหม่ ให้ด้วย ดู OLE เปรียบเทียบ
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
English-Thai: Nontri Dictionary
client(n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
client๑. ลูกค้า๒. ลูกความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
clientไคลเอนต์, ลูกค้า (เครื่อง) ผู้รับบริการ [คอมพิวเตอร์]
Patron and clientระบบอุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูกความ (n.) client
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์
My clients included many celebrities and to them I gave the best of myselfไคลเอ็นท์ของฉันที่รวมถึง many celebrities ... ...และให้พวกเขาฉันให้ตัวเองให้ best of
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ
The client was an old Carabinieri Generalไคลเอ็นท์คือต่อทั่วไป old Carabinieri
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
No favors, okay. I can take my clients out to Jumbo Jack.ไม่ต้องก็ได้ ผมจะพา ลูกค้าไปจัมโบ้แจ๊ค...
My client understands and agrees I should be present for--ลูกค้าของผมเข้าใจและเห็นด้วยว่า ผมต้องเสนอสำหรับ
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ?
You're not attracted to your client anymore?แสดงว่าคุณไม่ติตใจลูกค้าคุณอีกแล้ว
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่

*client* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, 主顾 / 主顧] client; customer
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, 客户 / 客戶] client; customer
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ˋ ㄩㄥˋ, 客户应用 / 客戶應用] client application
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 客户服务器结构 / 客戶服務器結構] client server architecture
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, 客户机 / 客戶機] client (computer)
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 客户机服务器环境 / 客戶機服務器環境] client-server environment
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 客户机软件 / 客戶機軟件] client software
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, 客户端 / 客戶端] client (computing)
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, 顾客 / 顧客] client; customer
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, 光顾 / 光顧] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment.
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, 买家 / 買家] buyer; client

*client* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンクライアント[, o-punkuraianto] (n) {comp} OpenClient
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
クライアント[, kuraianto] (n) client; (P)
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[, kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) {comp} client-server model
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
クライアントサーバ[, kuraiantosa-ba] (n) {comp} client-server
クライアントサーバー[, kuraiantosa-ba-] (n) {comp} client-server
クライアントサーバーシステム[, kuraiantosa-ba-shisutemu] (n) {comp} client-server system; CSS
クライアントサーバアーキテクチャ[, kuraiantosa-baa-kitekucha] (n) {comp} client-server architecture
パッシブクライアント[, passhibukuraianto] (n) {comp} passive client
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
[きゃく(P);かく, kyaku (P); kaku] (n) (1) guest; visitor; (2) customer; client; shopper; spectator; audience; tourist; sightseer; passenger; (P)
客種[きゃくだね, kyakudane] (n) clientele
客筋[きゃくすじ, kyakusuji] (n) clientele
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes
得意[とくい, tokui] (n,adj-no,adj-na) (1) triumph; prosperity; (2) pride; (3) one's strong point; one's forte; one's specialty; (4) frequent customer (client, etc.); (P)
得意先[とくいさき, tokuisaki] (n) customer; client; patron; clientele; constituency; (P)
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) client; visitor; caller
渉外[しょうがい, shougai] (n) public relations; client liaison; client relations; (P)
飯盛女;飯盛り女[めしもりおんな, meshimorionna] (n) (See 飯盛り) maid at an inn who served clients and worked as a prostitute (Edo period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client

*client* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūk) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūk) EN: serve customers FR: servir un client ; servir la clientèle
ดึงดูดลูกค้า[v. exp.] (deungdūt lū) EN: attract customers FR: attirer les clients ; attirer la clientèle
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele FR: client [m] ; clientèle [f]
การบริการลูกค้า[n. exp.] (kān børikān) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
การต้อนรับลูกค้า[n. exp.] (kān tønrap ) EN: FR: accueil des clients [m]
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
ความชอบของลูกค้า[n. exp.] (khwām chøp ) EN: customer preference FR: préférence des clients [f]
ลูกค้า[n.] (lūkkhā) EN: customer ; client ; clientele FR: client [m] ; acheteur [m] ; consommateur [m] ; clientèle [f]
ลูกค้าชาย[n. exp.] (lūkkhā chāi) EN: FR: client [m] ; consommateur [m]
ลูกค้าชาวต่างชาติ[n. exp.] (lūkkhā chāo) EN: foreign clients FR: client étranger [m] ; acheteur étranger [m]
ลูกค้าไฮเอนด์[n. exp.] (lūkkhā hai-) EN: high-end clientele FR: clientèle haut de gamme [f]
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: john ; whoremaster ; whoremonger FR: client d'une prostituée [m]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[xp] (lūkkhā pen ) EN: the customer is always right FR: le client a toujours raison
ลูกค้าประจำ[n. exp.] (lūkkhā praj) EN: regulat customer FR: client régulier [m] ; client habituel [m]
ลูกค้ารายแรก[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: first customer ; launch customer FR: premier client [m] ; premier acheteur [m]
ลูกค้ารายใหญ่[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: big customer FR: gros client [m]
ลูกความ[n.] (lūkkhwām) EN: client FR: client [m]
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
รหัสลูกค้า[n. exp.] (rahat lūkkh) EN: FR: numéro de client [m]
ฐานลูกค้าของธนาคาร[n. exp.] (thān lūkkhā) EN: bank's client base FR:
เรียกลูกค้า[v. exp.] (rīek lūkkhā) EN: FR: attirer les clients
ต้อนรับลูกค้า[v. exp.] (tønrap lūkk) EN: FR: accueillir les clients

*client* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundenspezifikation {f}client specifications
Kundenvertrag {m}client contract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *client*
Back to top