ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-client-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น client, *client*,

-client- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd really have to believe in his client to put up a good case. Obviously he didn't.จริงๆเขาจะต้องเชื่อมั่นในลูกความของเขาจะนำขึ้นกรณีที่ดี เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ
The client was an old Carabinieri Generalไคลเอ็นท์คือต่อทั่วไป old Carabinieri
I was told that the client waiting at a hotel was an old nobleman, notorious for his depravityฉันถูกบอก client waiting ที่ให้สิ่งนั่นที่โรงแรม... ...คือต่อคนชั้นสูงเก่า,\ Nnotorious สำหรับภาวะที่เสื่อมทรามลงของเขา .
My client understands and agrees I should be present for--ลูกค้าของผมเข้าใจและเห็นด้วยว่า ผมต้องเสนอสำหรับ
You're not attracted to your client anymore?แสดงว่าคุณไม่ติตใจลูกค้าคุณอีกแล้ว
I have not seen my client for two months.ฉันไม่ได้เห็นลูกค้าของฉัน สำหรับสองเดือน
I've got a client who'll sell marks for zloty at 2.45 to 1 .มีคนจะแลกมาร์คกับ 2.45 ซล็อตตี้
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน
I'm sorry. I have a client waiting. I have to go.ขอโทษนะ ลูกค้ากำลังรอ ฉันต้องไปแล้ว
Lt Cadei was received by my client and she makes no secret about having had for him certain feelings.ลูกความของผมต้อนรับร้อยโทคาเดที่บ้าน เธอไม่ได้ปิดบังว่ามีความรู้สึกดีๆให้เขา

-client- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ˋ ㄩㄥˋ, 客户应用 / 客戶應用] client application
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 客户服务器结构 / 客戶服務器結構] client server architecture
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, 客户机 / 客戶機] client (computer)
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 客户机软件 / 客戶機軟件] client software
客户端[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, 客户端 / 客戶端] client (computing)

-client- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
クライアントアクセスポイント[, kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point
クライアントアクセスライセンス[, kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license
パッシブクライアント[, passhibukuraianto] (n) {comp} passive client
弁護依頼人[べんごいらいにん, bengoirainin] (n) (lawyer's) client
渉外[しょうがい, shougai] (n) public relations; client liaison; client relations; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client

-client- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūk) EN: serve customers FR: servir un client ; servir la clientèle
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele FR: client [m] ; clientèle [f]
ขาจร[n.] (khājøn) EN: irregular customer ; casual customer FR: client occasionnel [m]
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
ลูกค้า[n.] (lūkkhā) EN: customer ; client ; clientele FR: client [m] ; acheteur [m] ; consommateur [m] ; clientèle [f]
ลูกค้าชาย[n. exp.] (lūkkhā chāi) EN: FR: client [m] ; consommateur [m]
ลูกค้าชาวต่างชาติ[n. exp.] (lūkkhā chāo) EN: foreign clients FR: client étranger [m] ; acheteur étranger [m]
ลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (lūkkhā khøn) EN: john ; whoremaster ; whoremonger FR: client d'une prostituée [m]
ลูกค้าเป็นผู้ถูกเสมอ[xp] (lūkkhā pen ) EN: the customer is always right FR: le client a toujours raison
ลูกค้าประจำ[n. exp.] (lūkkhā praj) EN: regulat customer FR: client régulier [m] ; client habituel [m]
ลูกค้ารายแรก[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: first customer ; launch customer FR: premier client [m] ; premier acheteur [m]
ลูกค้ารายใหญ่[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: big customer FR: gros client [m]
ลูกความ[n.] (lūkkhwām) EN: client FR: client [m]
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
รหัสลูกค้า[n. exp.] (rahat lūkkh) EN: FR: numéro de client [m]
ฐานลูกค้าของธนาคาร[n. exp.] (thān lūkkhā) EN: bank's client base FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -client-
Back to top