ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*celebrity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น celebrity, -celebrity-

*celebrity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
celebrity (n.) ความมีชื่อเสียง Syn. fame, renown
celebrity (n.) ผู้มีชื่อเสียง See also: ผู้โ่ด่งดัง Syn. famous person
English-Thai: HOPE Dictionary
celebrity(ซะเลบ'บริที) n. บุคคลผู้มีชื่อเสียง,ชื่อเสียง,ความโด่งดัง, Syn. fame
English-Thai: Nontri Dictionary
celebrity(n) ชื่อเสียง,ผู้มีชื่อเสียง,ความดัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีชื่อเสียง (n.) celebrity See also: famous person, notable, dignitary
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In short, I have become a celebrityฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And our celebrity contestant, from KLAM in Portland,และผู้เข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
And our celebrity contestant from KLAM in Portland,และ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
Let's not get too close to Robyn, folks. Robyn's a celebrity. He doesn't want to be bothered by scum like us.อย่าเข้าใกล้ เขาดังแล้ว และไม่ยุ่งกับคนอย่างเรา
A celebrity's inside. Let's see who it is....คนดังอีกคนแน่ ดูซิว่าเป็นใคร
Take a good look. He could be some celebrity stalker.ส่วนเขาเป็นพวกบ้าดารา
Wow! Looks like the celebrity stalker don´t have a wallet.คนบ้าดาราลืมพกกระเป๋าตังค์แฮะ
All I have achieved is a certain dubious celebrity among the prisoners.ที่ได้กลับมาคือการเป็นตัวปัญหา คนดังในหมู่นักโทษ
What concerns me are celebrity magazines,... ..television with 500 channels,... ..some guy's name on my underwear.เฮ้ย, ดึกแล้วนี่ ขอบคุณมาก สำหรับเบียร์ เออ, ไม่เป็นไร
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย
Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does.ชื่อเสียงมันไม่ถาวรหรอกนะ แฮร์รี่ ความมีชื่อเสียงเกิดจากการกระทำ
This powerful celebrity leans over and saysดาราเด่นดังคนนี้ก้มตัวลงและพูดว่า
Gotta do a detour. Bonny lad. Celebrity in peril.นั่งรถเล่นไปก่อนนะ มีคนกำลังเดือดร้อน

*celebrity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会名流[shè huì míng liú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, 社会名流 / 社會名流] celebrity; public figure
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, 大山] Dashan, Canadian celebrity in China
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
灰姑娘[Huī gū niang, ㄏㄨㄟ ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙, 灰姑娘] Cinderella; a sudden rags-to-riches celebrity
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
名人[míng rén, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 名人] personage; celebrity

*celebrity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity
セレブリティー;セレブリティ[, sereburitei-; sereburitei] (n) celebrity
名士[めいし, meishi] (n) celebrity; personage
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P)
外タレ[がいタレ, gai tare] (n) (abbr) non-Japanese celebrity; foreigner celebrity
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] (n) celebrity
著名人[ちょめいじん, chomeijin] (n) celebrity; personality; prominent figure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] Thai: ผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป English: celebrity

*celebrity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; film star ; movie star ; celebrity ; celeb (inf.) FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
คนดัง[n. exp.] (khon dang) EN: celebrity ; star ; film star FR: célébrité [f] ; vedette [f] ; personne de renom [f]
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
กระทบไหล่คนดัง[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person FR:
ผู้มีชื่อเสียง[n. exp.] (phū mī cheū) EN: celebrity FR: célébrité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *celebrity*
Back to top