ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-celebrity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น celebrity, *celebrity*,

-celebrity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And our celebrity contestant, from KLAM in Portland,และผู้เข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
And our celebrity contestant from KLAM in Portland,และ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
Take a good look. He could be some celebrity stalker.ส่วนเขาเป็นพวกบ้าดารา
Wow! Looks like the celebrity stalker don´t have a wallet.คนบ้าดาราลืมพกกระเป๋าตังค์แฮะ
All I have achieved is a certain dubious celebrity among the prisoners.ที่ได้กลับมาคือการเป็นตัวปัญหา คนดังในหมู่นักโทษ
What concerns me are celebrity magazines,... ..television with 500 channels,... ..some guy's name on my underwear.เฮ้ย, ดึกแล้วนี่ ขอบคุณมาก สำหรับเบียร์ เออ, ไม่เป็นไร
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย
Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does.ชื่อเสียงมันไม่ถาวรหรอกนะ แฮร์รี่ ความมีชื่อเสียงเกิดจากการกระทำ
This powerful celebrity leans over and saysดาราเด่นดังคนนี้ก้มตัวลงและพูดว่า
Gotta do a detour. Bonny lad. Celebrity in peril.นั่งรถเล่นไปก่อนนะ มีคนกำลังเดือดร้อน
Hanako... we have a celebrity here.ฮานาโกะ... ที่นี่เรามีคนดังด้วยนะ..
Boys and girls, we have a celebrity in our midst.หนุ่มสาวทั้งหลาย เรามีดาราอยู่กับเราด้วย

-celebrity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大山[dà shān, ㄉㄚˋ ㄕㄢ, 大山] Dashan, Canadian celebrity in China

-celebrity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity
セレブリティー;セレブリティ[, sereburitei-; sereburitei] (n) celebrity
外タレ[がいタレ, gai tare] (n) (abbr) non-Japanese celebrity; foreigner celebrity
有名人[ゆうめいじん, yuumeijin] (n) celebrity

-celebrity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; film star ; movie star ; celebrity ; celeb (inf.) FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
คนดัง[n. exp.] (khon dang) EN: celebrity ; star ; film star FR: célébrité [f] ; vedette [f] ; personne de renom [f]
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
กระทบไหล่คนดัง[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person FR:
ผู้มีชื่อเสียง[n. exp.] (phū mī cheū) EN: celebrity FR: célébrité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -celebrity-
Back to top