ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bellow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bellow, -bellow-

*bellow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bellow (vi.) ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow (vt.) แผดเสียง See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง Syn. howl, yell Ops. whisper
bellow (n.) เสียงคำราม Syn. howl, yell Ops. whisper
bellow out (phrv.) ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์) See also: ส่งเสียงคำราม, คำราม
bellow out (phrv.) ตะโกนเสียงดัง See also: ร้องเสียงดัง
bellows (n.) เครื่องสูบลม
English-Thai: HOPE Dictionary
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bellowsส่วนพับยืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bellow Bagถังพักลม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขู่ตะคอก (v.) bellow See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly Syn. ตะคอก
ตะคั้นตะคอก (v.) bellow See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
Your first story was better. Where's that bellows cranny?เรื่องแรกของเจ้าดีกว่านะ
We work those bellows all night long.เราทำงานสูบลมเหล่านั้นตลอดทั้งคืน
But women working the bellows in an ironworks?แต่ผู้หญิงสูบลมทำงานในโรงหลอมเหล็ก?
You've met your match, you foul bellowing beast!แกพบคู่ต่อสู้แล้ว เจ้าสัตว์ประหลาดน่ารังเกียจจอมโวยวาย
And then, with a mighty bellow, I flew into the giant metal creature and laid him low!และหลังจากนั้น,ด้วยการตะโกนอันกึกก้อง ข้าทะยานเข้าใส่ยักษ์เดรัจฉานและทำให้มันหมอบต่ำลง...
Get those bellows working.ได้รับการสูบลมผู้ที่ทำงาน
(cows bellowing) Invisible, indestructible, inescapable.จากโดมลึกลับ ที่มองไม่เห็น,ไม่สามารถทำลายได้
Let me try the bellows.Toki ให้ฉันพยายามที่สูบลม
She sighed. Whir, whir. Like a pair of bellows.ยินเสียงเธอหายใจราวสูบลมใส่ลูกโป่ง
Calm as ever, the captain bellows...กัปตันคำรามด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง...

*bellow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, 怒吼] bellow; rave; snarl
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ, 暗箱] camera bellows; camera obscura
水力鼓风[shuǐ lì gǔ fēng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 水力鼓风 / 水力鼓風] hydraulic bellows; water-driven ventilation (for metal smelting furnace)
鼓风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 鼓风 / 鼓風] a forced draft (of wind, for smelting metal); blast (in blast furnace); bellows; to draw air using bellows
风箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, 风箱 / 風箱] bellows

*bellow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
ベローズ[, bero-zu] (n) bellows
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P)
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough
天津鞴韜[てんしんふくとう;あまつたたら, tenshinfukutou ; amatsutatara] (n) {Buddh} bellows (of the) imperial harbor; Shinto Buddhist doctrines
怒号[どごう, dogou] (n,vs) angry roar; bellow; (P)
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice
踏鞴;蹈鞴[たたら, tatara] (n) (uk) foot-operated bellows; foot bellows
鞴;韛;吹子;吹革[ふいご, fuigo] (n) (uk) (pair of) bellows
鞴韜[ふくとう;たたら, fukutou ; tatara] (n) (1) {Buddh} (See 踏鞴) (pair of) bellows; (2) lungs (of the body)
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish

*bellow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
ขู่ตะคอก[v. exp.] (khū takhøk) EN: bellow FR:
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out FR:
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow FR: écho [m]
สูบลม[n. exp.] (sūp lom) EN: bellows FR:
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

*bellow* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faltenbalgventil {n} [techn.]bellows valve
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Balgenauszug {m}bellows unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bellow*
Back to top