ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bellow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bellow, *bellow*,

-bellow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
ขู่ตะคอก[v. exp.] (khū takhøk) EN: bellow FR:
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out FR:
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow FR: écho [m]
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bellow-
Back to top