ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*autobiography*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น autobiography, -autobiography-

*autobiography* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autobiography (n.) อัตชีวประวัติ See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง Syn. personal history, life, self-portrayal
English-Thai: HOPE Dictionary
autobiography(ออโทไบออก'กระฟี) n. ชีวประวัติของตัวเอง,อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ.
English-Thai: Nontri Dictionary
autobiography(n) อัตชีวประวัติ,อัตประวัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
autobiographyอัตชีวประวัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autobiographyอัตชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประวัติบุคคล (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ (n.) autobiography
อัตประวัติ (n.) autobiography Syn. อัตชีวประวัติ, ชีวประวัติ, ประวัติบุคคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
This was both my prison journal and autobiography of my evil deedsคุกคือบันทึกประจำวันของฉัน ฉันจดบันทึกเรื่องราวที่ฉันทำเลวกับใครต่อใคร
This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.มันเป็นเพียงแค่อัตตชีวประวัติ ที่ฉันอยากจะบันทึก พระเจ้า... ...ฉันกำลังเขียนมันบนกระดาษชำระ.
Writing someone else's autobiography, rewriting others' work.การเขียนประวัติคนอื่น หรือเขียนงานคนอื่นขึ้นมาใหม่
What do you want your autobiography to be called?หนังสือประวัติชีวิตนายคืออะไร
The autobiography of the Earth is still being written.อัตชีวประวัติของ โลกยังคงถูกเขียน
Very strange to be holding your autobiography, especially when you didn't write it and it's not about you.มันประหลาดมากๆที่ถือชีวประวัติของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนเขียนมัน และมันไม่เกี่ยวกับคุณ
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์
"Autobiography of a Nightmare:"อัตประวัติฝันร้ายของ
Not into autobiography.ไม่เลยในประวัติส่วนตัว
Did he finally write a sequel to his autobiography?ในที่สุดเขาก็เขียนอัตชีวประวัติ บทต่อไปเขาแล้วเหรอ
A meeting in Philadelphia about ghosting an autobiography.เรื่องเขียนอัตชีวประวัติน่ะ

*autobiography* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
自传[zì zhuàn, ㄗˋ ㄓㄨㄢˋ, 自传 / 自傳] autobiography

*autobiography* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography
自伝[じでん, jiden] (n) autobiography; (P)
自叙[じじょ, jijo] (n,vs) autobiography
自叙伝[じじょでん, jijoden] (n) autobiography; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography

*autobiography* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwapr) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
ชีวประวัติส่วนตัว[n. exp.] (chīwaprawat) EN: autobiography FR: autobiographie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *autobiography*
Back to top