ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-autobiography-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น autobiography, *autobiography*,

-autobiography- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was both my prison journal and autobiography of my evil deedsคุกคือบันทึกประจำวันของฉัน ฉันจดบันทึกเรื่องราวที่ฉันทำเลวกับใครต่อใคร
This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.มันเป็นเพียงแค่อัตตชีวประวัติ ที่ฉันอยากจะบันทึก พระเจ้า... ...ฉันกำลังเขียนมันบนกระดาษชำระ.
What do you want your autobiography to be called?หนังสือประวัติชีวิตนายคืออะไร
The autobiography of the Earth is still being written.อัตชีวประวัติของ โลกยังคงถูกเขียน
We're waiting here, in Los Angeles, for a phone call from legendary billionaire, Howard Hughes, which could debunk a writer's claim that he's written an authorized autobiography of Hughes, and that Hughes is in a permanent state of dementia.เรายังอยู่ที่ลอสแอนเจลิส รอโทรศัพท์ จากโฮเวิร์ด ฮิวส์ มหาเศรษฐีในตำนาน ซึ่งจะแก้ข้อกล่าวอ้างของนักเขียน ซึ่งอ้างว่าได้รับอนุญาตให้เขียนอัตชีวประวัติของฮิวส์

-autobiography- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートバイオグラフィー[, o-tobaiogurafi-] (n) autobiography
自叙[じじょ, jijo] (n,vs) autobiography
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自伝[じでん, jiden] autobiography

-autobiography- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwapr) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
ชีวประวัติส่วนตัว[n. exp.] (chīwaprawat) EN: autobiography FR: autobiographie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -autobiography-
Back to top