ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*athletic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น athletic, -athletic-

*athletic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
athletic (adj.) ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา See also: แข็งแรง Syn. fit, muscular, strong
athletic (adj.) ในด้านกีฬา
athletics (n.) การกีฬา Syn. sports, games
English-Thai: HOPE Dictionary
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
athletics(แอธเลท'ทิคซฺ) n. การกีฬา,การ
English-Thai: Nontri Dictionary
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athletic abilityความสามารถทางกีฬา [TU Subject Heading]
Athleticsกรีฑา [TU Subject Heading]
Coaches (Athletics)ผู้ฝึกกีฬา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีฑา (n.) athletics See also: track and field sports
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา
This country enjoys a fine athletic tradition.ประเทศนี้ชื่นชมนักกีฬาที่เก่ง
Well, I'm 31 with long, flowing locks and an athletic body.ฉันก็ 31 ไว้ผมยาวสลวย
Sea lions are known for their athleticism and dolphins are known for their intelligence.สิงโตทะเลเป็นที่รู้กันว่าบ้าออกกำลังกาย ปลาโลมาเป็นที่รู้กันว่ามันฉลาด
I got in on an athletic scholarshipฉันได้ทุนเรียนต่อด้านกีฬา
I asked for clean, athletic, smiley. She sent dirty, tired and paunchy.ฉันให้หาแบบนักกีฬาสะอาดสะอ้าน ดันส่งพุงพลุ้ยสกปรกไป
YOU WERE INTERESTED IN ATHLETICS AT ALL.ว่าเธอสนใจ พวกกีฬามาก่อน
You wouldn't think a baseball player's cheating 'cause he's athletic, would you?หนูคงไม่คิดว่า นักเบสบอลขี้โกง เพราะมีร่างกายแข็งแรง ใช่ไหม?
Yeah, Terry was athletic and Ian was-ใช่เทอรี่เป็นนักกีฬาส่วนเอียนก็..
Buddy, there's always going to be someone that's cooler or better-looking or more athletic than us.เพื่อน มันมักจะมีใครซักคนเสมอแหละ ที่เจ๋งกว่า หน้าตาดีกว่า แข็งแรงกว่าเรา
When you have a really athletic actor, it's better.ยิ่งถ้ามีนักแสดงแข็งแรงฟิตปั๋งด้วย ผมยิ่งชอบ
I'm looking for a guy with sandy brown hair, athletic build, blue eyes.คือฉันกำลังหาผู้ชายที่มีผมสีน้ำตาล หุ่นนักกีฬา ตาสีฟ้า

*athletic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 三角腹带 / 三角腹帶] athletic supporter
球鞋[qiú xié, ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ, 球鞋] athletic shoes
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 跑道] athletic track; runway; track
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, 田赛 / 田賽] field events (athletics competition)
手榴弹[shǒu liú dàn, ㄕㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄢˋ, 手榴弹 / 手榴彈] hand grenade; shot put (athletics event)
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
检录[jiǎn lù, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, 检录 / 檢錄] roll-call (e.g. at athletics event); check the record
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
铅球[qiān qiú, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡˊ, 铅球 / 鉛球] shot put (athletics event)
链球[liàn qiú, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, 链球 / 鏈球] throwing the hammer (athletics event)
铁饼[tiě bǐng, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄧㄥˇ, 铁饼 / 鐵餅] throwing the discus (athletics event)
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 径赛 / 徑賽] track events (athletics competition)
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, 三级跳 / 三級跳] triple jump (athletics); hop, skip and jump
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 三级跳远 / 三級跳遠] triple jump (athletics); hop, skip and jump
竞走[jìng zǒu, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄡˇ, 竞走 / 競走] walking race (athletics event)
跳高[tiào gāo, ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 跳高] high jump (athletics)
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 跨栏 / 跨欄] hurdles; hurdle race (athletics)
跳远[tiào yuǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 跳远 / 跳遠] long jump (athletics)
兴奋剂[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, 兴奋剂 / 興奮劑] stimulant; doping (in athletics)
田径[tián jìng, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 田径 / 田徑] track and field (athletics)
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 矫捷 / 矯捷] vigorous and nimble; athletic
举重[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, 举重 / 舉重] weight-lifting (athletics)

*athletic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスレチック[, asurechikku] (n) (1) athletic; (2) leisure facilities; (P)
アスレチッククラブ[, asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club
アスレチックス[, asurechikkusu] (n) athletics
アスレチックフィールド[, asurechikkufi-rudo] (n) athletic field
スポーツ万能[スポーツばんのう, supo-tsu bannou] (n,adj-na,adj-no) athletic; good at sports
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity
フィールドアスレチック[, fi-rudoasurechikku] (n) field athletic
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself
ランニングシャツ[, ranningushatsu] (n) athletic-style shirt (wasei
レコード[, reko-do] (n) (1) record (e.g. LP); (2) record (e.g. athletics); (P)
世界陸上[せかいりくじょう, sekairikujou] (n) World Championships in Athletics
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P)
国体[こくたい, kokutai] (n) (1) (See 国家体制) national polity; (2) National Athletic Meet; (P)
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader
運動会[うんどうかい, undoukai] (n) athletic meet; sports day; (P)
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium
運動競技[うんどうきょうぎ, undoukyougi] (n) athletic sports; athletics
陸連[りくれん, rikuren] (n) (abbr) track-and-field association; athletics association

*athletic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอธเลติก บิลเบา ; แอธเลติก[TM] (Aētlētik Bi) EN: Athletic Bilbao FR: Athletic Bilbao
บิลเบา[TM] (Bilbao = Bi) EN: Athletico Bilbao FR: Bilbao ; Athletico Bilbao [m]
กีฬา[n.] (kīlā) EN: sport ; athletic game FR: sport [m] ; jeu sportif [f]
กีฬากรีฑา[n. exp.] (kīlā krīthā) EN: track and field ; athletics FR: athlétisme [m]
เกี่ยวกีฬา[adj.] (kīo kap kīl) EN: athletic FR: sportif
กรีฑา[n. exp.] (krīthā) EN: track and field sports ; athletics ; athletic events FR: athlétisme [m]
กรีฑาสถาน[n.] (krīthāsathā) EN: stadium ; athletic grounds FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic FR: robuste ; musclé ; athlétique
หมู่บ้านนักกีฬา[n. exp.] (mūbān nakkī) EN: athletic village FR:
งานกรีฑา[n. exp.] (ngān krīthā) EN: athletic meeting ; sports meeting FR: réunion d'athlétisme [f] ; meeting (d'athlétisme) [m]
วีแกน[TM] (Wīkaēn) EN: Wigan Athletic ; Wigan FR: Wigan

*athletic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic
Schwerathletik {f} [sport]heavy athletics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *athletic*
Back to top