ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*asylum*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น asylum, -asylum-

*asylum* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asylum (n.) ที่หลบภัย See also: ที่ลี้ภัย, สถานที่ปกป้อง Syn. shelter, refuge, safety
English-Thai: HOPE Dictionary
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
lunatic asylumโรงพยาบาลคนบ้า,โรงพยาบาลโรคจิต
English-Thai: Nontri Dictionary
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
asylum๑. ที่ลี้ภัย๒. สถานสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lunatic asylumโรงพยาบาลโรคจิต, สถานสงเคราะห์คนวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลี้ภัย (v.) seek asylum See also: take to one´s heels, escape, flee, run away Syn. หนีภัย, หลบภัย
หนีภัย (v.) seek asylum See also: take to one´s heels, escape, flee, run away Syn. หลบภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล
That asylum is no place for humans to live.สถานคุมขังนั่นไม่ใช่ ที่ให้คนอยู่หรอกนะ
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
Not possible. Mr. Daita wants political asylum from us, and we have his signed affidavit.ปฏิเสธ, คุณไดตะต้องการความคุ้มครองจากเรา และเราก็มีลายเซ็นต์ลงวันที่ของเขาแล้ว
By the way, I want to thank you for your help with that other political asylum situation.อีกอย่าง ผมต้องขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณด้วย
It suddenly demands asylum as a life-form.มันจึงเกิดรูปแบบชีวิตขึ้นมาทันที แล้วสำหรับเหตุผลที่ยังไม่รู้ได้...
He's been seeking political asylum for two years, but the INS keeps turning him down.เขาขอลี้ภัยทางการเงมือง 2 ปีแล้ว แต่ทางความมั่นคงแห่งชาติปฏิเสธคำขอของเขา
The court has to declare him insane and in an asylum the doctors can study him and find out what he is.ศาลคงตัดสินว่า เขาวิกลจริต... แล้วส่งไปอยู่โรงพยาบาลบ้า แล้วพยายามรักษาเขา
According to these blueprints the asylum was connected to a water-supply system in 1897.ตาม แผนที่นี้ โรงพยาบาลนี้เชื่อมต่อกับ ระบบระบายน้ำในปี 1897
Well' I think the asylum let the patients out for the day.เฮ้อ ผมนึกว่าวันนี้โรงพยาบาลบ้า ปล่อยคนไข้มาทัศนศึกษาซะอีก
How'II you get asylum? They're not U.S. nationals.นายจะให้พวกเด็กๆ ลี้ภัยเหรอ พวกเขาไม่ใช่คนอเมริกัน
I don't give a damn if he's sick or well or dead or alive, he should keep his fucking opinions in the fucking insane asylum where they belong!ฉันไม่ให้แช่งถ้าเขาป่วยหรือดีหรือตายหรือยังมีชีวิตอยู่ เขาควรจะให้ความคิดเห็นของเขาร่วมเพศ ในโรงพยาบาลโรคจิตร่วมเพศที่พวกเขาอยู่!

*asylum* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 庠] asylum for the aged; school
避难[bì nàn, ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ, 避难 / 避難] refuge; to take refuge; to seek asylum (political etc)
孤儿院[gū ér yuàn, ㄍㄨ ㄦˊ ㄩㄢˋ, 孤儿院 / 孤兒院] orphanage; child asylum
政治庇护[zhèng zhì bì hù, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 政治庇护 / 政治庇護] political asylum
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 庇护 / 庇護] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum

*asylum* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサイラム[, asairamu] (n) asylum
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
亡命希望者[ぼうめいきぼうしゃ, boumeikibousha] (n) asylum seeker
政治亡命[せいじぼうめい, seijiboumei] (n) political asylum; political exile
政治保護[せいじほご, seijihogo] (n) political asylum
癲狂院[てんきょういん, tenkyouin] (n) (obs) (See 精神科病院) asylum; bedlam
難民申請者[なんみんしんせいしゃ, nanminshinseisha] (n) asylum seekers

*asylum* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภัยทาน[v.] (aphaiyathān) EN: shelter ; give asylum ; provide asylum FR:
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: seek refuge ; seek asylum FR:
หลบภัย[v.] (lopphai) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum ; shelter FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
ผู้ขอลี้ภัย[n. exp.] (phū khø lī ) EN: asylum seeker FR: demandeur d'asile [m]

*asylum* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum
Asylant {m}person seeking (political) asylum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *asylum*
Back to top